Dokumenty mesta

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023

PHSR Banská Bystrica

Verejné pripomienkovanie návrhu
Aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023 (PHSR)
a  Akčného plánu PHSR na roky 2020 – 2022

 

Mesto Banská Bystrica  vyzýva aj verejnosť na pripomienkovanie návrhu aktualizácie a prípadné doplnenie informácie o realizácii aktivít realizovaných v rokoch 2016 – 2018, ktoré sú v súlade s PHSR, formou e-mailu na adresu:  phsr@banskabystrica.sk  do termínu 24.11.2016.

Garantom PHSR je mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom a najvyšším orgánom mesta – Mestským zastupiteľstvom, užívateľmi programu sú všetci občania, neziskový sektor, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v meste.
Koordináciu realizácie Programu rozvoja mesta vykonáva Mestský úrad v Banskej Bystrici prostredníctvom odborného útvaru zodpovedného za rozvoj mesta.

Mesto Banská Bystrica vyhodnotilo plnenie PHSR a Akčného plánu pre mesto Banská Bystrica za obdobie rokov 2016 -2018.
V súvislosti s tým v zmysle  platnej legislatívy spracovalo  aj návrh Aktualizácie PHSR.
Z iniciatívy primátora mesta Banská Bystrica na základe prerokovania návrhu rozvojových priorít mesta Banská Bystrica s jednotlivými poslaneckými klubmi boli dňa 24.9.2019 v Mestskom zastupiteľstve uznesením č.299/2019 – MsZ schválené „Rozvojové priority mesta Banská Bystrica pre volebné obdobie 2018 – 2022“  a odporučené ich zapracovanie do aktualizácie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023“.

Tieto aktivity po ich realizácii prispejú k rozvoju mesta Banská Bystrica a k zvýšeniu kvality života občanov a návštevníkov v meste. Zároveň prispejú aj k naplneniu strategickému cieľu PHSR – Zvýšiť atraktivitu mesta pre občanov, investorov, podnikateľov a návštevníkov a priblížiť sa k vízii: Banská Bystrica bude mestom, kde sa oplatí žiť, prísť a zostať.

Vyhodnotenie plnenia a návrh aktualizácie dokumentu PHSR bude počas novembra 2019 prerokovaný v komisiách MsZ a dňa 10.12.2019 v Mestskom zastupiteľstve.

Prílohy na stiahnutie