Dokumenty mesta

Organizačný poriadok Mestského úradu v Banskej Bystrici

Organizačný poriadok Mestského úradu (ďalej aj MsÚ) je základným vnútorným organizačným predpisom. Je v súlade so zákonom o obecnom zriadení, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom Mesta Banská Bystrica a ustanovuje vnútorné organizačné členenie MsÚ, rozsah právomocí a zodpovednosti prednostu, činnosti organizačných útvarov a v nich začlenených oddelení.

Prílohy na stiahnutie