Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 2015

Číslo
8/2022
Schválené
5. apríla 2022
Vyhlásené
13. apríla 2022
Účinnosť od
1. mája 2022