Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Železničiarska ulica

Číslo
7/2014
Schválené
8. apríla 2014
Vyhlásené
15. apríla 2014
Účinnosť od
20. mája 2014