Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení dodatku VZN č.1/2020

Číslo
5/2022
Schválené
8. februára 2022
Vyhlásené
11. februára 2022
Účinnosť od
1. marca 2022