Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2 /2016 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
2/2016
Schválené
26. januára 2016
Vyhlásené
3. februára 2016
Účinnosť od
1. marca 2016