Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
13/2015
Schválené
15. decembra 2015
Vyhlásené
22. decembra 2015
Účinnosť od
1. februára 2016