Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 136/2004 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny časť Trosky

Číslo
136/2004
Schválené
21. septembra 2004
Účinnosť od
5. novembra 2004