Projekty

Podpora administratívnych kapacít pre UMR mesta Banská Bystrica – 1

Kód
302081CDT1
Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2022
Dátum do
31. marca 2023
Cena
30 812 EUR
Spolufinancovanie
1 541 EUR
Zdroj financovania
Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód výzvy
IROP-PO8-SC81-2022-95
Špecifický cieľ
8.1 Podpora vytvorenia regionálnych štruktúr na programové obdobie 2021-2027

 

Cieľ projektu:

Podpora administratívnych kapacít pre UMR mesta Banská Bystrica pre zabezpečenie riadneho a plynulého plnenia úloh mesta Banská Bystrica pri podpore cieľov regionálnej politiky financovaných zo zdrojov EÚ a pri príprave na programové obdobie 2021 -2027.

 

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja ( AK UMR)  mesta Banská Bystrica, prostredníctvom Odboru rozvojových aktivít mesta, Oddelenia implementácie projektov, ktoré zabezpečuje prípravu sociálno-ekonomických stratégií a realizáciu projektov zo zdrojov EÚ.

Kľúčovou úlohou AK UMR bude zabezpečovať efektívnu  prípravu a realizáciu programového obdobia 2021-2027 prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie UMR mesta Banská Bystrica a organizačne zabezpečovať činnosť Kooperačnej rady pre udržateľný mestský rozvoj mesta Banská Bystrica.

V súlade s princípom partnerstva sú zapojené do prípravy a vykonávania programov financovaných z fondov EÚ na miestnej úrovni jadrové mesto, priľahlé obce a sociálno-ekonomickí partneri pre zabezpečenie a posilnenie tzv. „mestského rozmeru“ politiky súdržnosti EÚ.

Projektom sa zabezpečí príprava stratégií rozvoja mesta a jeho funkčného územia, ktorá prispeje k efektívnej príprave a následnej implementácii projektov zo zdrojov EÚ.

Miesto realizácie je jadrové mesto Banská Bystrica, Mestský úrad Banská Bystrica.

Realizáciou projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ „Priemerný počet refundovaných AK v regionálnych centrách“ s celkovou cieľovou hodnotou 1 (FTE) .

Využitím prostriedkov z OP IROP Prioritná os č.8 Technická pomoc – REACT-EU  na personálne výdavky administratívnych kapacít bude zabezpečená podpora budovania administratívnych kapacít, výsledkom ktorej je stabilné AK v území za účelom plnenia úloh pri podpore cieľov regionálnej politiky financovaných zo zdrojov EÚ a pri príprave na programové obdobie 2021 – 2027.

https://mestobbweb01storage.blob.core.windows.net/production/2023/03/PLAGAT.pdf