Projekty

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Banská Bystrica

Kód
302021K240
Stav
Zrealizované
Kód výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13

Prijímateľ NFP:                                                                    Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                                               IROP-Z-302021K240-222-13

Miesto realizácie projektu:                                             Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 121/8 Banská Bystrica

Špecifický cieľ IROP:                                                           Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:        04/2022 – 10/2022

Schválený príspevok NFP:                                                134 368,24 EUR

Cieľ projektu:

Hlavný cieľ projektu je prostredníctvom obstarania jazykových a odborných učební vytvorenie efektívneho prostredia a podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií zvyšujúcich konkurencieschopnosť žiakov v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce

Špecifické ciele projektu:

 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania
 • vytvorenie vzdelávacieho zázemia pre perspektívne potreby procesu výučby
 • zvýšenie úrovne záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní
 • zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní
 • skvalitnenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie
 • rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu
 • bezpečnosť žiakov pri práci v odborných učebniach

Aktivity projektu:    

 • Obstaranie odbornej jazykovej učebne 1 pre výučbu cudzieho jazyka
 • Obstaranie odbornej jazykovej učebne 2 pre výučbu cudzieho jazyka
 • Obstaranie prírodovednej biologicko-chemickej učebne
 • Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
 • Obstaranie odbornej polytechnickej učebne
 • Stavebno-technické úpravy odborných učební

Realizáciou tohto projektu mesto Banská Bystrica napĺňa integrovaný projekt zabezpečenia kvalitných priestorov odborných učební pre žiakov všetkých základných škôl zriadené mestom