Projekty

Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici – 1. etapa

Stav
Zrealizované
Dátum do
30. mája 2022
Kód výzvy
IROP-PO4-SC431-2017-16
Špecifický cieľ
4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Zámerom regenerácie vnútrobloku Sitnianska v Banskej Bystrici, ktorá je rozdelená do dvoch etáp, je jeho komplexná obnova s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene a hospodárenie s vodou. Projekt zahŕňa i opatrenia na zníženie hluku v urbanizovanom prostredí a realizuje mestské prvky drobnej architektúry.

Vnútroblok sa nachádza v obytnej zóne a preto pri návrhu druhového zloženia verejnej zelene sa prispôsobilo druhové zloženie verejnej zelene zdravotno-hygienickým štandardom kvality ovzdušia aj s ohľadom na obsah alergénov.

Cieľ projektu:

je zlepšenie environmentálneho aspektu v meste prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Špecifické ciele projektu:

  1. Prispôsobiť druhové zloženie verejnej zelene zdravotno-hygienickým štandardom kvality ovzdušia s ohľadom na obsah alergénov, predpokladané zvýšenie teploty a posun výškového vegetačného stupňa.
  2. Regenerácia vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
  3. Zaviesť postupy udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami formou znižovania podielu nepriepustných povrchov na verejných priestranstvách.

Predmet projektu:

je regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici v 1. etape s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Neobnovovaný vnútroblok sa premení na oázu zelene zvýšením kvality a zdravotného a kondičného stavu existujúcich i nových porastov. Zároveň sa vytvorí príjemný priestor pre posedenia a hry  obnovou detského ihriska, výstavbou prístreškov, fontány a vhodného verejného osvetlenia.