Projekty

Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici

Kód
302010AIU4
Stav
Zrealizované
Dátum do
31. októbra 2022
Kód výzvy
IROP-PO1-SC121-2019-48
Špecifický cieľ
1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Cieľ  projektu:

je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy rekonštrukciou, modernizáciou a výstavbou zastávok verejnej osobnej dopravy (ďalej „VOD“), čo bude dosiahnuté prostredníctvom aktivity „Rekonštrukcia a modernizácia integrovaných zastávok subsystémov VOD“.

Predmet projektu:

Projekt pozostáva z rekonštrukcie a modernizácie deviatich integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy (združené zastávky cestnej, trolejbusovej a regionálnej dopravy):

  • Rooseveltova nemocnica, smer mesto,
  • Partizánska cesta, Mýto, smer Šalková,
  • Tajovského park, smer mesto,
  • Rudohorská, dolná, smer mesto,
  • Rudohorská, horná, smer mesto,
  • Partizánska cesta, SVP, smer Šalková,
  • Partizánska cesta, Mýto, smer mesto,
  • Úsvit, smer Fončorda,
  • Lazovná, smer mesto

Predmetom projektu bude prekládka a vybudovanie chodníka (povrch dlažba), vybudovanie betónového zastávkového pruhu v min. dĺžke 40 m, príprava na umiestnenie chráničiek na označníky, umiestnenie chráničiek na elektrickú energiu prípadne optické káble, vybudovanie prístrešku a pod.

Východisková situácia:

Na riešených zastávkach neexistujú zastávkové pruhy, v dôsledku čoho stoja na zastávke vozidlá VOD priamo v jazdnom pruhu dvojpruhovej obojsmernej miestnej komunikácie a ohrozená je bezpečnosť cestujúcich a chodcov. Dochádza tak v priestore a blízkom okolí autobusovej zastávky k vzniku dopravných kolízií.

Vplyvom častého zastavovania a rozjazdu ťažkých vozidiel VOD dochádza v mieste zastávky k poškodeniam vozovky, zhoršeniu stavebno-technického stavu miestnej komunikácie a tým aj k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky a k zníženiu komfortu jazdy cestujúcich vo vozidlách VOD aj ostatných účastníkov cestnej premávky. V mieste zastávky dochádza k riziku nežiadúceho/neprimeraného opotrebenia až poškodenia vozidiel VOD. Výškový rozdiel komunikácie pre peších a vozovky v mieste zastávky nezohľadňuje potreby bezbariérového nástupu cestujúcich do nízkopodlažných vozidiel VOD ani bezbariérového prístupu peších na samotnú zastávku.