Projekty

Regenerácia vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici

Stav
Zrealizované
Dátum do
30. augusta 2022
Kód výzvy
IROP-PO4-SC431-2017-16
Špecifický cieľ
4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Zámerom regenerácie vnútrobloku Tulská v Banskej Bystrici je jeho komplexná obnova s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene a hospodárenie s vodou.  Zvýšením kvality a zdravotného stavu existujúcich i nových porastov sa tak vnútroblok premení na oázu zelene. Zároveň sa vytvorí príjemný priestor pre posedenia a rôznorodé aktivity na trávenie voľného času pre užívateľov všetkých vekových kategórií.

Cieľ projektu

Zlepšenie environmentálneho aspektu v meste prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Špecifické ciele projektu

  1. Prispôsobiť druhové zloženie verejnej zelene zdravotno-hygienickým štandardom kvality ovzdušia s ohľadom na obsah alergénov, predpokladané zvýšenie teploty a posun výškového vegetačného stupňa.
  2. Regenerácia vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
  3. Zaviesť postupy udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami formou znižovania podielu nepriepustných povrchov na verejných priestranstvách.

Predmet projektu:

je hlavná aktivita Stavebné úpravy, ktorá rieši komplexnú regeneráciu vnútrobloku a zahŕňa:

  • opatrenia na zníženie hluku v urbanizovanom prostredí
  • mestské prvky drobnej architektúry
  • verejnú zeleň

Vnútroblok sa nachádza v obytnej zóne a preto sa pri návrhu druhové zloženie verejnej zelene prispôsobilo zdravotno-hygienickým štandardom kvality ovzdušia aj s ohľadom na obsah alergénov.