Projekty

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ J.G. Tajovského, Banská Bystrica

Stav
Zrealizované
Kód výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13

Prijímateľ NFP:                                                                    Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                                               IROP-Z-302021K238-222-13

Miesto realizácie projektu:                                             Základná škola J. G. Tajovského, Gaštanova 6463/1 2, Banská Bystrica

Špecifický cieľ IROP:                                                           Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:        04/2022 – 10/2022

Schválený príspevok NFP:                                                133 552,94 EUR

Cieľ projektu:

Hlavný cieľ projektu je prostredníctvom vybudovania odborných prírodovedných učební (prírodovedné centrum) vytvorenie efektívneho prostredia a podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v prírodovedných predmetoch vlastnou bádateľskou činnosťou zvyšujúcich konkurencieschopnosť žiakov v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce

Špecifické ciele projektu:

 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania
 • vytvorenie vzdelávacieho zázemia pre perspektívne potreby procesu výučby
 • zvýšenie úrovne záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní
 • zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní
 • skvalitnenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie
 • rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu
 • bezpečnosť žiakov pri práci v odborných učebniach

Aktivity projektu:    

 • Obstaranie prírodovednej učebne biológie
 • Obstaranie prírodovednej učebne chémie
 • Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
 • Stavebno-technické úpravy odborných prírodovedných učební

Realizáciou tohto projektu mesto Banská Bystrica napĺňa integrovaný projekt zabezpečenia kvalitných priestorov odborných učební pre žiakov všetkých základných škôl zriadené mestom