Projekty

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica

Kód
302021J701
Stav
Zrealizované
Kód výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13

Prijímateľ NFP:                                                                    Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                                               IROP-Z-302021J701-222-13

Miesto realizácie projektu:                                             Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica

Špecifický cieľ IROP:                                                           Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:        04/2022 – 10/2022

Schválený príspevok NFP:                                                159 621,82 EUR

Cieľ projektu:

Hlavný cieľ projektu je prostredníctvom vybudovania odborných prírodovedných učební (prírodovedné centrum) vytvorenie efektívneho prostredia a podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v prírodovedných predmetoch vlastnou bádateľskou činnosťou zvyšujúcich konkurencieschopnosť žiakov v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce

Špecifické ciele projektu:

 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania
 • skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu
 • zvýšenie úrovne záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní
 • zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní
 • skvalitnenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie
 • rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu
 • bezpečnosť žiakov pri práci v odborných učebniach
 • rozvoj učenia sa, komunikácie a spolupráce v tímoch s prispením k búraniu bariér pri rôznorodosti žiakov
 • prepojenie informačných technológií s prírodovednými predmetmi

Aktivity projektu:    

 • Obstaranie odbornej prírodovednej učebne biológie
 • Obstaranie odbornej prírodovednej učebne chémie
 • Obstaranie odbornej prírodovednej učebne fyziky
 • Stavebno-technické úpravy odborných prírodovedných učební

Realizáciou tohto projektu mesto Banská Bystrica napĺňa integrovaný projekt zabezpečenia kvalitných priestorov odborných učební pre žiakov všetkých základných škôl zriadené mestom