Projekty

Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica

Kód
302021BKF2
Stav
Zrealizované
Dátum do
31. júla 2023
Cena
471 618 EUR
Kód výzvy
IROP-PO2-SC221-2021-67
Špecifický cieľ
2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Špecifický cieľ IROP:            2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách. 

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:    07/2022-07/2023

Schválený príspevok NFP:      449.160,00 EUR

Kód výzvy :  IROP-PO2-SC221-2021-67 – Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

 

Cieľ projektu :

Cieľom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica o 12 detí a zlepšenie existujúcich priestorov materskej školy. Aktivity projektu sa budú realizovať na objekte materskej školy na ulici Šalgotarjánska 5 v Banskej Bystrici v mestskej časti Fončorda.

 

Aktivity projektu :

 

Cieľom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica o 12 detí a zlepšenie existujúcich priestorov materskej školy. Aktivity projektu sa budú realizovať na objekte materskej školy na ulici Šalgotarjánska 5 v Banskej Bystrici v mestskej časti Fončorda. Realizáciou projektu dôjde k rozšíreniu celkových priestorových kapacít zo 126 na 138 detí a k zlepšeniu existujúcich kapacít materskej školy pre súčasných 121 detí (údaj o zapísaných deťoch k 15.9.2020), čo bude dosiahnuté prostredníctvom aktivity projektu:

  1. Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica.

Rozšírenie kapacity MŠ je riešené zvýšením kapacity jednej triedy zrušením terasy a zväčšením priestoru herne, čím sa kapacita tejto triedy zvýši o 8 detí, a zvýšením kapacity dvoch tried zrušením miestností skladov a chodieb pri herniach vybúraním priečok a zväčšením priestoru herní, čím sa kapacita týchto dvoch tried zvýši o 4 deti.

Zlepšenie existujúcich priestorov MŠ zahŕňa predovšetkým opravu vnútorných povrchov stien a stropov, výmenu nášľapných vrstiev podláh, obkladov stien a zdravotechnických zariaďovacích predmetov, výmenu vnútorných dverí, odstránenie statických porúch, vytvorenie bezbariérového vstupu do objektu a bezbariérového WC, opravu ležatej kanalizácie a novú elektroinštaláciu.

 

Stavba predstavuje jeden stavebný objekt „SO 01 ROZŠÍRENIE KAPACITY A ZLEPŠENIE EXISTUJÚCICH PRIESTOROV MŠ“. Nákladová časť realizačného projektu je rozdelená na tri objekty:

Objekt: 01 – „Rozšírenie kapacity“:

Navrhované stavebné úpravy predstavujú rozšírenie kapacity Materskej školy stavebnými úpravami jestvujúcich priestorov na poschodí objektu. Rozšírenie kapacity Materskej školy je riešené zvýšením kapacity jednej triedy zrušením terasy a zväčšením priestoru herne, čím sa kapacita tejto triedy zvýši o 8 detí. Ďalej zvýšením kapacity dvoch tried zrušením miestností skladov a chodieb pri herniach, vybúraním priečok a zväčšením priestoru herní, čím sa kapacita týchto dvoch tried zvýši u každej o 2 deti. Po prevedení týchto stavebných úprav sa kapacita materskej školy zvýši spolu o 12 detí, a to zo 126 detí na 138 detí.

Objekt: 02 – „Zlepšenie existujúcich priestorov“:

Zlepšenie existujúcich priestorov materskej školy zahŕňa predovšetkým opravu vnútorných povrchov stien a stropov, výmenu nášľapných vrstiev podláh, obkladov stien a zdravotechnických zariaďovacích predmetov, výmenu vnútorných dverí, odstránenie statických porúch, vytvorenie bezbariérového vstupu do objektu a bezbariérového WC, opravu ležatej kanalizácie a novú elektroinštaláciu.

Objekt: 03 – „Energetické opatrenia“ : je zameraný na energetické úspory prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie MŠ Šalgotarjánska, zateplenie celého objektu vrátane strechy, výmena vykurovacích telies a svietidiel, vybudovanie dažďovej záhrady v areále MŠ, zatienenie detského ihriska profesionálnou tieniacou technikou a výmenu nepriepustného povrchu za priepustný. Ten bol schválený na financovanie z Finančného  mechanizmu Európskeho  hospodárskeho  priestoru  2014 –202, Program SK-Klíma Slovenská republika, prostredníctvom Ministerstva  životného  prostredia SR  ako  Správcu  programu SK-Klíma.