Projekty

Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva B (Cyklolávka ponad R1)

Kód
302011BCW2
Stav
Zrealizované
Dátum do
29. septembra 2023
Cena
4 392 943 EUR
Spolufinancovanie
625 865 EUR
Realizátor
INGSTEEL, spol. s r.o.
Zdroj financovania
IROP a SUR+
Špecifický cieľ
1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Projekt je financovaný v rámci dvoch výziev:

Výzva: IROP-PO1-SC122-2020-59 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Zdroje financovania:

Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR: 3 111 933,35 €

Vlastné zdroje – spolufinancovanie: 163 785,97 €

Celkové oprávnené výdavky: 3 275 719,32 €

 

Výzva: IROP-DP-PO2-SC399020011-2022-107 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na poskytnutie dodatočného príspevku

Zdroje financovania:

SUR+ – Technický fond Surplus (2014-2020) a štátny rozpočet: 655 143,86 €

Vlastné zdroje – spolufinancovanie: 34 481,26 €

Celkové oprávnené výdavky: 689 625,12 €

 

Vlastné zdroje nad rámec schválených projektov: 427 598,11 €

 

Cieľ projektu:

je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, ako aj vybudovanie bezpečného chodníka pre cyklistov.

Cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom IROP, ktorým je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Predmet projektu:

Mestská cyklistická trasa Hušták-Kráľová, vetva B (Cyklolávka ponad R1) je situovaná v mestskej časti Banskej Bystrice – Radvaň, neďaleko obchodného domu TESCO a čerpacej stanice TESCO.

Vetva B s hlavným objektom cyklolávky ponad R1 plní funkciu spojenia západnej a východnej časti mestskej štvrte Radvaň. Cyklolávka slúži ako cyklistická komunikácia, ktorá pri rieke Hron nadväzuje na plánovanú cyklistickú cestičku Banská Bystrica- Sliač-Zvolen. Slúži tiež ako prístupová komunikácia k železničnej stanici Radvaň a k prevádzkam na východnej strane R1. Vetva B sprístupní cyklodoprave nespočetné množstvo prevádzok služieb, obchodných a logistických prevádzok východnej časti mestskej štvrte Kráľová a mestskej časti Iliaš: predajne domácich potrieb, bytových doplnkov, športových potrieb, stavebnín, autodielov, autosalóny, servisné služby pre motoristov, stanicu STK a mnohé ďalšie. Občanov mesta Banská Bystrica vybudovanie tejto cyklotrasy umožní dochádzať do zamestnania bicyklom, čo pomôže výrazne znížiť potrebu auta pre dopravu do zamestnania.

Cieľom je umožniť bezpečný prechod cyklistov a peších cez frekventovanú cestu (R1), tak aby nevznikali zbytočné dopravné kolízie. Cyklochodník je 100%-ne prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím.

Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií predstavuje 0,417 km.