Projekty

Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici – 2. etapa

Stav
Zrealizované
Dátum do
30. júna 2022
Kód výzvy
IROP-PO4-SC431-2017-16
Špecifický cieľ
4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Zámerom regenerácie vnútrobloku Sitnianska v Banskej Bystrici, ktorá je rozdelená do dvoch etáp je jeho komplexná obnova s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene a hospodárenie s vodou. Projekt zahŕňa i opatrenia na zníženie hluku v urbanizovanom prostredí a realizuje mestské prvky drobnej architektúry.

Cieľ projektu:

Zlepšenie environmentálneho aspektu v meste prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Špecifické ciele projektu:

  1. Prispôsobiť druhové zloženie verejnej zelene zdravotno-hygienickým štandardom kvality ovzdušia s ohľadom na obsah alergénov, predpokladané zvýšenie teploty a posun výškového vegetačného stupňa.
  2. Regenerácia vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
  3. Zaviesť postupy udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami formou znižovania podielu nepriepustných povrchov na verejných priestranstvách.

Predmet projektu:

predmet projektu je možné funkčne rozdeliť na päť zón podľa zamerania a to:

A – areál ZŠ Sitnianska (ihriská, výuka, záujmové činnosti)

B – komunitné aktivity I. (detské ihrisko, spoločenské hry)

C – komunitné aktivity II. (grafity, sedenie, wifi)

D – športová a herná zóna (fitness, parkúr, dopravná dráha, sedenie, wifi)

E – relaxačná zóna (sedenie na svahu).