Projekty

Projektová dokumentácia – Zelené sídliská I.

Kód
302071CSY3
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
8. decembra 2021
Dátum do
31. októbra 2023
Cena
139 140 EUR
Spolufinancovanie
6 957 EUR
Zdroj financovania
Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód výzvy
IROP-PO7-SC76-2022-98
Špecifický cieľ
7.6. Predprojektová príprava

 

Cieľ projektu: 

Vypracovanie aktuálnej projektovej dokumentácie vo fáze pre územné rozhodnutie pre 2 lokality na území Banskej Bystrice.

Merateľným ukazovateľom projektu  je vypracovanie projektovej dokumentácie pre lokality:

 

Stručný popis projektu:

Hlavné aktivity sú plánované pre realizáciu 2 investičných zámerov na území mesta Banská Bystrica , v rámci špecifického cieľa poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je predprojektová príprava.

Aktuálna projektová dokumentácia je predpokladom na naštartovanie ďalšej fázy realizácie investičných projektov v rámci stavebného konania a skvalitňovania prostredia pre obyvateľov mesta. Zámerom mesta je pokračovať v revitalizácii sídliskových vnútroblokov, a nadviazať tak na už úspešne zrealizované projekty.

Spracovanie projektovej dokumentácie umožní Mestu Banská Bystrica v dostatočnom časovom predstihu pripraviť sa na potrebnú realizáciu týchto investičných projektov v najbližšom období.