Projekty

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica

Kód
302021I794
Stav
Zrealizované
Kód výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13

Prijímateľ NFP:                                                                    Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                                               IROP-Z-302021I794-222-13

Miesto realizácie projektu:                                             Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica

Špecifický cieľ IROP:                                                           Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:        04/2022 – 10/2022

Schválený príspevok NFP:                                                165 537,94 EUR

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania a zlepšenia technického vybavenia odborných učební vytvorenie efektívneho prostredia a podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií zvyšujúcich konkurencieschopnosť žiakov  v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce.

Špecifické ciele projektu:

 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania,
 • vytvorenie vzdelávacieho zázemia pre perspektívne potreby procesu výučby,
 • zvýšenie úrovne záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní,
 • zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní,
 • skvalitnenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie,
 • rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu,
 • bezpečnosť žiakov pri práci v odborných učebniach.

Aktivity projektu:  

 1. Obstaranie prírodovednej učebne chémie
 2. Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
 3. Obstaranie IKT učebne  variant klientska stanica
 4. Stavebno-technické úpravy odborných učební

Realizáciou tohto projektu mesto Banská Bystrica napĺňa integrovaný projekt zabezpečenia kvalitných priestorov odborných učební pre žiakov všetkých základných škôl zriadené mestom