Projekty

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Kód
302021K241
Stav
Zrealizované
Kód výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13

Prijímateľ NFP:                                                                    Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                                               IROP-Z-302021K241-222-13

Miesto realizácie projektu:                                             Základná škola,Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Špecifický cieľ IROP:                                                           Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:        04/2022 – 12/2022

Schválený príspevok NFP:                                                170 158,76 EUR

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie existujúcich priestorov biologicko-chemickej učebne, polytechnickej učebne a školskej knižnice rozvíjať kľúčové kompetencie zvyšujúce konkurencieschopnosť žiaka v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce.

Špecifické ciele projektu:

 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania,
 • skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu,
 • zvýšenie úroveň záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní,
 • zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní,
 • skvalitnenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie,
 • rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu,
 • rozvoj učenia sa, komunikácie a spolupráce v tímoch s prispením k búraniu bariér pri rôznorodosti žiakov,
 • bezpečnosť žiakov pri práci v odborných učebniach

 

Aktivity projektu:  

 1. Obstaranie školskej knižnice
 2. Obstaranie prírodovednej biologicko-chemickej učebne
 3. Obstaranie odbornej polytechnickej učebne
 4. Stavebno-technické úpravy odborných učební  a školskej knižnice

Realizáciou tohto projektu mesto Banská Bystrica napĺňa integrovaný projekt zabezpečenia kvalitných priestorov odborných učební pre žiakov všetkých základných škôl zriadené mestom