Projekty

Plán udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica

Kód
302011J674
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
26. januára 2021
Dátum do
30. júna 2022
Kód výzvy
IROP-PO1-SC121-2016-9

Plán udržateľnej mestskej mobility je strategický plán, ktorý má pomôcť danému mestu alebo oblasti naplánovať opatrenia, ktoré povedú k udržateľnej mobilite.

Spracovateľom dokumentu Plán udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica (PUMBB) je Žilinská univerzita v Žiline. Viac informácií o projekte.

Funkčné územie je definované mestom Banská Bystrica a obcami:

 • Badín
 • Dolný Harmanec
 • Harmanec
 • Horné Pršany
 • Hronsek
 • Kordíky
 • Králiky
 • Kynceľová
 • Malachov
 • Nemce
 • Riečka
 • Selce
 • Slovenská Ľupča
 • Tajov
 • Špania Dolina
 • Vlkanová