Projekty

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica

Kód
302011J674
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
26. januára 2021
Dátum do
30. decembra 2022
Kód výzvy
IROP-PO1-SC121-2016-9

OZNAM: Verejné pripomienkovanie analytickej a návrhovej časti strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica sprístupňuje na verejné pripomienkovanie analytickú a návrhovú časť strategického dokumentu Plánu udržateľnosti funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica, aby sa k tomuto návrhu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie, odborná verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú dotknutej problematike. Súčasne k predloženému návrhu sa môžu vyjadriť aj obyvatelia funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica.

Návrh strategického dokumentu si môžete pozrieť a stiahnuť tu : Dokumenty

Pripomienky k dokumentom je možné zaslať formou vyplnenia dole uvedených formulárov:

  • Online pripomienkový formulár. (Tento formulár slúži na pripomienkovanie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica a najmä jeho návrhovej časti (ciele, strategické opatrenia a pod.). Neslúži na riešenie pripomienok ako napr. zle urobený chodník, diere vo vozovke  a pod.) Pripomienkovať môžete do 4.9.2022!
  • Excel súbor – formulár (ktorý zašlete na adresu marian.gogola@uniza.sk)

 

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská BystricaPlán udržateľnej mestskej mobility je strategický plán, ktorý má pomôcť danému mestu alebo oblasti naplánovať opatrenia, ktoré povedú k udržateľnej mobilite.

Spracovateľom dokumentu Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica (PUMBB) je Žilinská univerzita v Žiline. Viac informácií o projekte.

Dokumenty, ktoré sú súčasťou Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica.

Funkčné územie je definované mestom Banská Bystrica a obcami: Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Tajov, Špania Dolina a Vlkanová.

Celý proces vypracovania Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica pozostáva z 3 hlavných etáp:

1. etapa. Analytická časť pozostáva z :

  • analýzy súčasného stavu jednotlivých druhov dopravy
  • dopravných prieskumov,
  • identifikácie problematických oblastí,
  • vytvorenia dopravného modelu a prognózy vývoja výhľadového stavu

2. etapa. Návrhová časť obsahuje:

  • ciele a oblasti zmien,
  • návrh opatrení vedúcich k udržateľnej mobilite.

3. etapa pozostáva zo spracovania Strategického environmentálneho posúdenia (SEA) a stanovenia Plánu implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility;

Časový harmonogram spracovania je naplánovaný na dva roky, teda 2021-22. Mierne ho ovplyvnila pandémia COVID19, kedy nemohli byť zrealizované kroky,tak ako boli naplánované.