Projekty

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v MFO Banská Bystrica

Kód
302021BSS9
Stav
Zrealizované
Dátum do
30. júna 2023

Logo

Cena 651 453,32 EUR

Spolufinancovanie 32 572,67 EUR

Zdroj financovania IROP – Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63

Špecifický cieľ 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

POSKYTOVATEĽ    Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

PRIJÍMATEĽ    Mesto Banská Bystrica

SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Stručný popis projektu:

Projekt je zameraný na ochranu verejného zdravia vo verejných budovách v mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica. Cieľom projektu je ochrana verejného zdravia obyvateľov, ktorí žijú v Banskej Bystrici a priľahlých 14 obciach. Aktivity projektu sú nákup a inštalácia špecializovaných tovarov a pomôcok (ako sú čističky vzduchu, zariadenia na dezinfekciu priestorov, termokamery, stojany na dávkovanie dezinfekcie  a podobne). Nákupom sa prispeje k zlepšeniu kvality vo verejných službách, zvýši sa hygienická úroveň prostredia vo verejných budovách a ochráni sa to najcennejšie a to verejné zdravie. Cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia mestskej funkčnej oblasti – najmä deti, žiaci, ich rodičia, pedagógovia a ostatní zamestnanci školských zariadení, zamestnanci a návštevníci mestského úradu, zamestnanci a návštevníci obecných úradov. Miestom realizácie projektu sú predovšetkým verejné budovy, ktoré navštevuje veľké množstvo ľudí, či už obyvateľov Banskej Bystrice, alebo priľahlých obcí z mestskej funkčnej oblasti. Jedná sa hlavne o budovy Základných škôl, Materských škôl, Mestského úradu, Obecných úradov, Kultúrnych domov, Domov smútku, a podobne. Merateľným ukazovateľom projektu je suma vynaložená na financovanie celkových oprávnených výdavkov na nákup osobných ochranných prostriedkov.

Zapojené obce/užívatelia:

 1. Obec Dolný Harmanec
 2. Obec Harmanec
 3. Obec Horné Pršany
 4. Obec Hronsek
 5. Obec Kordíky
 6. Obec Králiky
 7. Obec Kynceľová
 8. Obec Malachov
 9. Obec Nemce
 10. Obec Riečka
 11. Obec Selce
 12. Obec Slovenská Ľupča
 13. Obec Špania Dolina
 14. Obec Tajov

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Aktivity projektu budú realizované nákupom a inštaláciou špecializovaných tovarov a pomôcok, ktoré napomáhajú k zníženiu prenosu vírusových infekcií medzi ľuďmi vo verejných budovách. Jedná sa o 4 základné oblasti:

 1. Čistenie a dezinfekcia vzduchu
 2. Čistenie a dezinfekcia povrchov v spoločných priestoroch
 3. Dezinfekcia rúk pomocou stojanových bezdotykových dávkovačov dezinfekcie
 4. Detekovanie potencionálnych nositeľov vírusu pomocou merania telesnej teploty termokamerou

Jedná sa o bezpečné a spoľahlivé metódy, ako zabrániť šíreniu vírusových ochorení akým je COVID-19. Kombináciou týchto spôsobov sa zabezpečí bezpečný priestor na pobyt vo verejných budovách mestskej funkčnej oblasti. Očakávaným výsledkom aktivít projektu je spomalenie a zamedzeniu šírenia koronavírusu vo verejných budovách. Keďže sú miestami realizácie aj školské zariadenia, očakávame podstatné zníženie chorobnosti u detí, ktoré školy navštevujú.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu:

Výsledkom projektu bude zabezpečenie dostatočného materiálno-technického vybavenia a obstaranie prístrojovej a zdravotníckej techniky subjektov v rámci zdravotníckeho systému pri prevencii nekontrolovaného šírenia a včasnej diagnostike vírusovej choroby COVID-19, adekvátnej liečbe infikovaných pacientov, vrátane materiálneho vybavenia pre ochranu a bezpečnosť personálu týchto subjektov, zvýšenie odolnosti a pružnosti zdravotníckeho systému a podpora prevencie v rámci ochrany verejného zdravia ako reakcia na COVID-19.

Po realizácii aktivít projektu očakáva žiadateľ, že vo verejných budovách dotknutých projektom bude bezpečnejší pobyt pre verejnosť a tým sa zamedzí šíreniu ochorenia COVID-19. Medzi výdavky sú zaradené aj výdavky na nákup respirátorov, ktoré budú slúžiť na priame ochránenie zdravia pre vybraných obyvateľov mestskej funkčnej oblasti – ľudí bez domova a sociálne slabších.

Realizáciou aktivít a naplnením merateľných ukazovateľov zvýšime prevenciu, ktorou znižujeme chorobnosť v mestskej funkčnej oblasti. Podľa posledných prognóz bude pandémia COVID-19 pretrvávať ešte niekoľko rokov a v rámci toho  bude materiálne vybavenie obstarané v projekte intenzívne využívané počas doby udržateľnosti projektu.

Situácia po realizácii projektu je v súlade so špecifickým cieľom výzvy a to ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.

Zoznam úspešných užívateľov_22032023