Dokumenty mesta

Spoločná deklarácia miest a obcí Banská Bystrica-Zvolen ťažiska osídlenia

Spoločná deklarácia miest a obcí
Banskobystricko – Zvolenského ťažiska osídlenia

Dole podpísaní predstavitelia miestnej samosprávy miest a obcí banskobystrcko-zvolenského ťažiska osídlenia vedomí si nezastupiteľnej zodpovednosti za kvalitu života obyvateľov našich regiónov, miest a obcí dohodli sme sa slobodne a dobrovoľne na tomto cieli a partnerstve územnej samosprávy:

 • podpora realizácie Uznesenia vlády SR č. 315/1996 v súlade s ÚPN VÚC BBSK a ÚPN jednotlivých miest a obcí,
 • podpora komplexného rozvoja spoločného priestoru v oblasti cestovného ruchu,
 • podpora komplexného rozvoja spoločného priestoru v oblasti verejnej infraštruktúry,
 • podpora komplexného rozvoja spoločného priestoru v oblasti podpory podnikania a zamestnanosti,
 • podpora komplexného rozvoja spoločného priestoru v oblasti vzdelávania,
 • podpora komplexného rozvoja spoločného priestoru v oblasti kultúry a športu,
 • podpora vytvárania konkrétnych partnerstiev na regionálnej úrovni, zameraných na zosúladenie spoločných postupov v oblasti spoločného záujmu s dôrazom na koordinovanú prípravu programov miestneho a regionálneho rozvoja, umožňujúcich úspešné pôsobenie územnej samosprávy pri získavaní prostriedkov EÚ na obdobie rokov 2007 – 2013,
 • navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov územnej samosprávy a presadzovať ich v súlade s Ústavou SR a zákonmi SR.

  V Banskej Bystrici, dňa 19. júla 2007

  Mesto Banská Bystrica
  Mesto Zvolen
  Mesto Sliač
  Obec Badín
  Obec Malachov
  Obec Horené Pršany
  Obec Hronsek
  Obec Kováčová
  Obec Sielnica
  Obec Veľká Lúka
  Obec Vlkanová