Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
6/2018
Schválené
24. apríla 2018
Vyhlásené
3. mája 2018
Účinnosť od
1. júna 2018