Všetky projekty

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice a odbornej polytechnickej učebne ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební a školskej knižnice ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Sásová, Pod Skalkou č. 3028/2, parc. č 257/2, 257/3 Banská Bystrica, mestská časť Sásová, Okres Banská Bystrica
Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. 9. mája 26, Banská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica
Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici
Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ ul. 9. mája 26, Banská Bystrica
Protipovodňová ochrana mesta Banská Bystrica
Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica
Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčkach 2, Banská Bystrica
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica