Projekty

Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici

Kód
311071AQF5
Stav
Zrealizované
Dátum od
5. apríla 2022
Dátum do
31. augusta 2023
Cena
711 092 EUR
Spolufinancovanie
35 555 EUR
Zdroj financovania
EFRR
Kód výzvy
OPII-2020/7/11-DOP
Špecifický cieľ
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vybudovať najmodernejší systém inteligentného riadenia dopravy pomocou cestnej dopravnej signalizácie na piatich križovatkách v meste Banská Bystrica v úseku cesty I/66 podľa najmodernejších európskych kritérií. Cieľom je navrhnúť spôsob riešenia systémových zmien signálnych plánov na jednotlivých križovatkách, ktoré následne zvýšia priepustnosť týchto križovatiek. To bude dosiahnuté prostredníctvom aktivít projektu v nadväznosti na typ aktivity OPII E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov v oblasti „Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu“.

Cieľ projektu je plne v súlade so špecifickým cieľom 7.4 príslušnej Investičnej priority IP 2c) „Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva“, ktorým je „Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov“. Cieľovou skupinou je široká verejnosť využívajúca služby eGovernmentu na území MFO mesta Banská Bystrica. Miestom realizácie projektu je mesto Banská Bystrica.

Výsledkom projektu bude modernizácia jednotlivých cestných dopravných signalizácií s výhľadom pre možné zavedenie aktívnej preferencie vozidiel MHD na vytypovaných križovatkách. Pre zvýšenie efektívnosti cestnej dopravnej signalizácie budú križovatky prepojené optickým káblom vzdušným vedením. Na každej križovatke bude vybudovaný kamerový systém a na prechode pre chodcov jednej križovatky bude vybudovaná meteostanica. Všetky tieto zariadenia budú zvedené do servera uloženého v miestnosti budúceho dispečingu, čím budú horizontálne zastrešené mestské vertikály, systém riadenia dopravy, kamerový systém a dáta o cestnej meteorologickej situácii. Dáta z jednotlivých navrhovaných zariadení budú integrované do jednej otvorenej a flexibilnej riadiacej dátovej platformy.

Popis projektu:

Projekt prispieva výraznou mierou k sociálnym a environmentálnym aspektom cestnej dopravy. Zlepšuje sociálno-ekonomické podmienky nielen územia mesta Banská Bystrica, ale aj priľahlých obcí a širšieho okolia.

Služby cestnej dopravy využívajú občania mesta, obcí a širšieho okolia pri dochádzaní za prácou do krajského mesta Banská Bystrica, ktoré je prirodzeným hospodárskym, správnym a administratívnym centrom regiónu. Realizáciou projektu sa zvýši dostupnosť, bezpečnosť a komfort cestnej dopravy aj pre týchto občanov. Dáta získané z monitoringu dopravy budú využité v rámci komplexného systému informovania obyvateľov o meste. Rovnako tak budú slúžiť predstaviteľom mesta pri lepšom rozhodovaní a plánovaní rozvoja mesta. Informácie o doprave budú súčasťou komplexného prehľadu, ktorý v kontexte s ďalšími informáciami a dátami získanými z integrovaných zariadení dopravnej infraštruktúry poskytne prehľad o celkovej dopravnej situácii v meste. Tieto dáta budú formou dispečerského rozhrania prístupné v prvom rade organizáciám, ktoré majú v správe infraštruktúru mesta a predstaviteľom mesta. V budúcnosti sa sprístupnia aj obyvateľom v podobe online portálu a taktiež mobilnej aplikácie. Po integrácii dát z rôznych technologických zariadení a systémov získajú predstavitelia mesta spolu s občanmi jednoduché, ale pritom užitočné pohľady na to, ako mesto funguje a kde je jeho ďalší potenciál.

Okrem toho modernizácia jednotlivých cestných dopravných signalizácií umožnení zavedenie aktívnej preferencie vozidiel MHD na vytypovaných križovatkách, ktorá je dlhodobým cieľom mesta Banská Bystrica a je nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu nadväzujúcich aktivít súvisiacich s rozvojom a podporou mestskej hromadnej dopravy v meste. Realizáciou navrhovaných hlavných aktivít projektu bude inštalovaných 45 bezdrôtových magneto-detektorov pre identifikáciu vozidiel, 18 kamier a 1 cestná meteostanica.

Prevádzkovú a technickú udržateľnosť výstupov projektu po jeho zrealizovaní bude zabezpečovať priamo mesto Banská Bystrica z vlastných zdrojov.

Navrhované riešenie je účinným a efektívnym nástrojom vo vzťahu k dosiahnutiu cieľa a výsledkov projektu. Na konci realizácie aktivít projektu budú rekonštruované a modernizované signálne plány na piatich ťažiskových križovatkách cestnej dopravy.

Cieľovou skupinou je široká verejnosť využívajúca služby eGovernmentu na území MFO mesta Banská Bystrica.

 

Podrobné informácie o dostupnosti Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre prijímateľov NFP nájdete na:

https://www.opii.gov.sk/

https://www.mindop.sk/

https://www.mirri.gov.sk/