Projekty

Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica pre GES

Kód
NFP310040BCU8
Stav
Zrealizované
Cena
170 640 EUR
Spolufinancovanie
8 532 EUR
Zdroj financovania
OP KŽP
Kód výzvy
OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Špecifický cieľ
4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Cieľ projektu:    

Cieľom projektu s názvom „Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica pre GES“ je zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

Popis projektu:

Projekt je v rámci oprávnenej hlavnej aktivity C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni realizovať zameraný na podaktivitu C1. Vypracovanie účelových energetických auditov, predmetom ktorej je vypracovanie účelového energetického auditu zahŕňajúcich 33 objektov – budov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica z cieľom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES).

Miestom realizácie projektu je celé územie mesta Banská Bystrica, pretože objekty vo vlastníctve Mesta sa nachádzajú vo všetkých mestských častiach. Ide o budovy  vo vlastníctve mesta – Materské školy (MŠ), Základné školy (ZŠ) a ostatné objekty:

 1. MŠ Tulská 25, Banská Bystrica,
 2. MŠ Slnečná 34-Očné sanatórium, Banská Bystrica,
 3. MŠ Nová 2, Banská Bystrica,
 4. MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica,
 5. MŠ CKN 37, Banská Bystrica,
 6. MŠ Magurská 14,
 7. MŠ Družby 3,
 8. MŠ Buková 22,
 9. MŠ Na Starej tehelni 7,
 10. MŠ Sásovská cesta 21,
 11. MŠ Horná 22,
 12. MŠ Lazovná 32,
 13. MŠ Prof.L.Sáru 3,
 14. MŠ Senická cesta 82,
 15. ZŠS pri MŠ Jakubská cesta 77,
 16. ZŠ Pieninská 27,
 17. ZŠ Golianova 8,
 18. ZŠ Trieda SNP 20,
 19. ZŠ Radvanská 1,
 20. Budova stredisko soc.služieb Na Uhlisku 1,
 21. DOS 9. mája 74 NP,
 22. DOS Internátna 10,
 23. Turistická ubytovňa – Tulská 38,
 24. Kultúrny dom Hronská 3530/4 m.č. Šalková,
 25. ZŠ Spojová 14,
 26. ZŠ Ďumbierska 17,
 27. ZŠ Sitnianska 32,
 28. ZŠ Gaštanová 12, ,
 29. MŠ Odbojárov 9,
 30. MŠ Jilemnického 8,
 31. ZŠ Tatranská 10,
 32. ZAaRES admin. budova, Švermova 45,
 33. Objekt školy Magurská 16,

Uvedené objekty predstavujú verejné budovy využívané na účely materských škôl, základných škôl, zariadení sociálnych a opatrovateľských služieb, kultúrneho domu, turistickej ubytovne a ako administratívnu budovu, v ktorej sídli správca zelene v meste, ktorých prevádzka v súčasnej dobe predstavuje kvôli energetickej náročnosti nielen veľkú finančnú záťaž pre rozpočet mesta, ale aj záťaž pre životné prostredie a klímu v meste. Realizáciou projektu získame technickú dokumentáciu – Energetický audit (EA), v ktorom sú identifikované a navrhnuté opatrenia energetickej efektívnosti splácané z úspor nákladov na energiu realizovateľných formou garantovanej energetickej služby, čoho výsledkom v konečnom dôsledku bude zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Odporúčania v EA budú podkladom pre prípravu projektu smerujúcemu k uzavretiu zmluvy s poskytovateľom Garantovanej energetickej služby v prípade, že sa preukáže ich realizovateľnosť prostredníctvom GES. Návrh opatrení uskutočniteľných prostredníctvom GES musí zároveň obsahovať aj vyjadrenie k jeho realizovateľnosti bez započítania do verejného dlhu podľa usmernenia Európskeho štatistického úradu. V prípade ak energetický audit preukáže, že v niektorom z objektov nie je žiadne z navrhnutých opatrení realizovateľné prostredníctvom GES, budú opatrenia zapracované v projektovej dokumentácii na významnú obnovu budov so zameraním na energetickú hospodárnosť týchto objektov, tvoriť neoddeliteľnú prílohu týchto projektových dokumentácií a realizácia týchto opatrení bude financovaná z vlastných zdrojov Objednávateľa alebo bude predmetom žiadostí o čerpanie štrukturálnych fondov so zameraním na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov. Cieľ projektu je v súlade a prispieva k naplneniu implementácie horizontálneho princípu udržateľného rozvoja s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“ a k ochrane životného prostredia a podpore efektívneho využívania zdrojov. Cieľ projektu je tiež v súlade s Investičnou prioritou 4.4. Prioritnej osi 4 – podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy. Cieľ projektu je zároveň plne v súlade a prispieva k napĺňaniu Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

Priama cieľová skupina: Všetci obyvatelia mesta, najmä deti, učitelia a obslužný personál materských a základných škôl, klienti umiestnení v zariadeniach sociálnych a opatrovateľských služieb, ich príbuzní a obslužný personál, zamestnanci Mesta Banská Bystrica a aktívni obyvatelia a návštevníci mesta.

Dopady projektu:

Environmentálne prínosy:

– podklad na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

– podklad na zníženie množstva emisií produkovaných verejnými budovami

– podklad na zníženie negatívneho dopadu prevádzky budov na faunu a flóru

– podklad na odklon od neudržateľného stavu k trvalo udržateľnému rozvoju.

Ekonomické prínosy:

– podklad na zníženie výdavkov z verejných zdrojov na energeticky náročnú prevádzku verejných budov

– podklad na zabezpečenie realizácie energetických opatrení bez započítania do verejného dlhu splácané z úspor nákladov na energiu realizovateľných formou GES

– podklad na zlepšenie zdravia obyvateľov mesta v dôsledku zníženia množstva emisií

 

Podrobné informácie o dostupnosti Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre prijímateľov NFP nájdete na:

http://www.op-kzp.sk/

http://www.siea.sk/