Projekty

Zvýšenie prevencie kriminality v siedmich problémových lokalitách

Stav
Zrealizované
Dátum do
30. júla 2020

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zníženie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom  jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

V lokalitách, ktorých sa rozšírenie kamerového systému týka nie sú umiestnené kamery. Týmto projektom Mesto rozšíri kamerový systém do lokalít kde je potrebné zabezpečiť ochranu majetku, zdravia, ako aj ochranu životného prostredia. Realizáciou projektu sa v júli 2020 rozšíri existujúci kamerový systém Mesta  o sedem kamier. Umiestnenie kamier zabezpečí monitoring južného vstupu a výstupu do mesta Banská Bystrica.

Prínosom realizácie projektu je zvýšenie prevencie kriminality a v prípade vzniknutého protispoločenského správania možnosť včasného zákroku ako aj spätnú identifikáciu príčin, prípadne páchateľov. Zvýši sa aj možnosť identifikácie páchateľov, prípadne identifikácie motorových vozidiel využívaných na páchanie trestnej alebo inej protispoločenskej činnosti.

V rámci vytvárania komplexnej prevencie kriminality v meste, ktorej súčasťou je aj ochrana prostredníctvom kamerového systému, sa Mesto zameriava na znižovanie a predchádzanie určitých druhov evidovanej a opakovanej kriminality. Inštaláciou kamier sa dosiahne lepšia  ochrana obyvateľov a návštevníkov mesta a ich majetku pred vandalizmom a nezodpovedným správaním a zmena postojov občanov k svojej bezpečnosti. Zároveň tento projekt nadviaže na elimináciu sociálne patologických javov v rizikových skupinách a tým prispeje k prevencii kriminality. Všetky výsledky projektu boli zaradené do majetku Mesta – Mestskej polície.

Mesto Banská Bystrica získalo dotáciu vo výške 15.000,- Eur na projekt s názvom „Zvýšenie prevencie kriminality v siedmich problémových lokalitách“ z výzvu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality ze rok 2019. Podmienkou realizácie projektu je aj spolufinancovania z rozpočtu mesta minimálne 20% výdavkov z celkového rozpočtu projektu.

Celková suma projektu po verejnom obstarávaní je 24.372,00 Eur.

Galéria