Projekty

Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica II.

Kód
312081BHN8
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. decembra 2021
Dátum do
30. novembra 2023
Cena
408 000 EUR
Spolufinancovanie
0 EUR
Zdroj financovania
ESF, ERDF
Kód výzvy
OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

V rámci vyhlásenej výzvy riadiacim orgánom – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (www.employment.gov.sk ) implementuje Mesto Banská Bystrica dopytovo-orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica II“.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk .

Cieľ projektu: Podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania osôb do pobytových zariadení sociálnych služieb.

Hlavná aktivita projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby

Opis projektu:

Projekt má 1 hlavnú aktivitu Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, ktorú budú realizovať opatrovateľky pre občanov na území mesta Banská Bystrica. Implementáciou tohto projektu sa prispeje k zníženiu negatívnych dopadov spôsobených pandémiou COVID-19 a zároveň sa zvýši odolnosť dotknutých oblastí na zvládnutie podobných situácii v budúcnosti.

Výzva je zameraná na cieľovú skupinu: plnoleté fyzické osoby a deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby a zamestnancov vykonávajúcich politiku a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. Významnými užívateľmi výsledkov projektu budú aj rodiny osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba, širšia sociálna sieť klientov a aj miestna komunita.

Mesto Banská Bystrica ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica II. má za cieľ podporovať komunitnú starostlivosť osôb odkázaných na opatrovateľskú službu v ich prirodzenom prostredí. Podporou opatrovateľskej služby sa zvýši jej dostupnosť pre osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb.

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:

  • 25 osôb využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonanie služieb sociálneho začlenenia,
  • 25 zamestnancov bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby

Výsledok projektu:

Realizácia projektu mestu Banská Bystrica umožní:

  • poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc osoby v ich prirodzenom domácom prostredí
  • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov
  • podporiť občanov v ich zotrvaní v prirodzenom prostredí – v rodine a v komunite.

https://mestobbweb01storage.blob.core.windows.net/production/2023/02/Informacny-plagat.pdf