Projekty

Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica II.

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. decembra 2021
Dátum do
30. novembra 2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.employment.gov.sk

realizuje dopytovo-orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica II“.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk .

Cieľ projektu: Podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania osôb do pobytových zariadení sociálnych služieb.

Realizácia projektu umožní:

  • poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc osoby v ich prirodzenom domácom prostredí
  • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov
  • podporiť občanov v ich zotrvaní v prirodzenom prostredí – v rodine a v komunite.