Manažment údajov Mesta Banská Bystrica

Kód
311071CMQ2
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
28. júna 2023
Cena
419 232 EUR

Logo

Prijímateľ: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kód projektu: 311071CMQ2

Názov projektu: Manažment údajov Mesta Banská Bystrica

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica

Výška zazmluvneného NFP: 419 232,49 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o NFP: 28.06.2023

Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8032760/

Stručný opis projektu

 • Dôvodom realizácie projektu je skutočnosť, aby údaje, ktoré spravuje Mesto Banská Bystrica boli manažované systematicky.
 • Navrhované aktivity projektu zodpovedajú definícií aktivít ktoré zadefinovala dopytová výzva OPII_2021_7_15_DOP.
 • Projekt má ambíciu byť realizovaný v rámci výzvy č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ (ďalej ako „výzvy“). Cieľom výzvy je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy, ich využívanie v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov.
 • Výzva definuje 7 základných aktivít, z ktorých projekt realizuje 4:
 • A1 Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát
 • A4 Sprístupnenie údajov na analytické účely
 • A5 Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov
 • A7 Dátová legislatívaProjekt prispieva k nasledovným cieľom OPII:
 • 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dátImplementované budú nasledovné typy aktivít:
 • F. Vytvorenie koncepcie pre vytváranie a využívanie otvorených dát,
 • H. Implementácia nástrojov pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality dát s dôrazom na otvorené dáta.
 •  Digitálna technická mapa (ďalej aj „DTM“) a digitálny územný plán (ďalej aj „DÚP“) je základnou kostrou geopriestorových údajov Mesta Banská Bystrica. Moderný manažment mesta si vyžaduje tento typ technických dát a zároveň existenciu integrovaného systému na podporu procesov efektívneho manažmentu a údržby týchto dát. Základnou podmienkou pre efektívny manažment a plánovanie dát DTM a DÚP je vytvorenie centralizovaného atlasu pasívnej infraštruktúry a jednotlivých vrstiev a objektov DÚP, kde bude možné vidieť jednotlivé prvky súčasnej a plánovanej infraštruktúry a optimalizovať tak investičné rozhodnutia. Mesto Banská Bystrica získa možnosť získať relevantné informácie o umiestnení, kapacite a dostupnosti sietí, rozvodov, rúr a iných prístupových prvkov infraštruktúry, bude vytvorený katalóg javov súčasného stavu ÚPN na základe legiend jednotlivých výkresov, definícia jednotlivých javov a pod.
 • Zámerom projektu je vytvorenie centrálneho konsolidovaného modelu DTM vrátane DÚP a jeho naplnenie geopriestorovými údajmi o fyzickej infraštruktúre Mesta Banská Bystrica. Systém by mal zahŕňať dáta prevádzkovateľov sietí z rôznych odvetví, primárne prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, segmentov tepelného hospodárstva, energetiky, vodnej a kanalizačnej sústavy ale aj ďalších a DÚP.
 • Hlavné ciele projektu:
 • zefektívniť, centralizovať a automatizovať postupy zberu informácií o pasívnej infraštruktúre na území Mesta Banská Bystrica v podobe DTM,
 • skvalitniť prípravu vstupov pre rozhodovanie subjektov samosprávy a štátnej správy zlepšením analýzy informácií o existujúcej fyzickej infraštruktúre,
 • poskytovať informácie o existujúcej a plánovanej fyzickej infraštruktúre oprávneným subjektom,
 • údaje o územnom pláne previesť do digitálnej podoby po predchádzajúcej konsolidácii,
 • prínos pre občana vo forme efektívneho riadenia mesta pri využití informácii o pasívnej infraštruktúre – eliminácia duplicitných rozkopávok a dopravných výluk, ochrana životného prostredia, podklady pre proces stavebného konania,
 • prínos pre podnikateľov v oblasti stavebníctva, projektovania a plánovania,
 • prínos pre podnikateľov z oblasti telekomunikácii s cieľom zjednodušiť a urýchliť procesy stavebného konania a znížiť čas potrebný na zber informácií o pasívnej infraštruktúre pri stavebnom konaní.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk; sprostredkovateľského orgánu: www.mirri.gov.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk