Projekty

IoT smart riešenia v prevádzke Mesta Banská Bystrica

Kód
311071CGF5
Stav
Prebiehajúce
Dátum do
30. novembra 2023

Logo

Cena 4 163 779,26 EUR

NFP 3 955 590,30 EUR

Spolufinancovanie 208 188,96 EUR

Kód výzvy OPII-2021/7/17-DOP

Špecifický cieľ

7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje

7.6: Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

 Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

POSKYTOVATEĽ    Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

PRIJÍMATEĽ    Mesto Banská Bystrica

SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť najmodernejšie systémy inteligentného monitorovania v Meste Banská Bystrica.

Projekt je rozdelený na 4 samostatné časti:

  1. Energetický manažment vrátane merania a regulácie (ďalej aj ako MaR) a vybudovania bezdrôtovej nízko výkonovej siete
  2. Enviromanažment – Monitoring a vyhodnocovanie lokálnych environmentálnych ukazovateľov
  3. Monitoring mostov
  4. Podpora asistovaného života.

Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom aktivít projektu v nadväznosti na typ aktivít Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej aj ako OPII): E.1 Inteligentné systémy riadenia, monitorovania, prediktívnej údržby a prevencie; E.2 IoT monitorovacie zariadenia pre oblasť životného prostredia (špecifický cieľ 7.4), H.1 Identifikácia zdrojov otvorených dát a ich kvality (vrátane následného zverejnenia výstupných údajov spracovaných v užívateľskom formáte na internete/prostredníctvom emailu); H.2 Automatizácia procesov tvorby, zdieľania, integrácie a riadenia kvality dát s dôrazom na otvorené dáta (špecifický cieľ 7.5), J Zavedenie nástrojov pre podporu aisistovaného života a telemedicíny (špecifický cieľ 7.6).

Cieľ projektu je plne v súlade so špecifickými cieľmi 7.4, 7.5 a 7.6 príslušných Investičných priorít: 2a) „Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo“ a 2c) „Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy,elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva“, ktorými sú:

  • „Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnostieGovernment služieb pre občanov“,
  • „Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje“,
  • „Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu“.

Cieľovou skupinou je široká verejnosť využívajúca služby eGovernmentu na území mestskej funkčnej oblasti (ďalej aj ako MFO) mesta Banská Bystrica. Miestom realizácie projektu je mesto Banská Bystrica. Výsledkom projektu bude moderný monitoring v 4 oblastiach. Dáta z jednotlivých navrhovaných zariadení budú integrované do jednej otvorenej a flexibilnej riadiacej dátovej platformy, ktorá sa vybuduje v rámci projektu realizovaného v rámci výzvy Moderné technológie I..

Projekt prispieva výraznou mierou k sociálnym, finančným a environmentálnym aspektom v 4 monitorovaných oblastiach. Projekt bude plne prispievať k zlepšeniu sociálno-ekonomických a environmentálnych podmienok na území mesta Banská Bystrica.

 

Prínosy projektu:

Realizáciou hlavných aktivít projektu mesto Banská Bystrica získa: 

– 890 ks – zavedených prvkov internetu vecí na podporu energetického manažmentu – započítava sa do Merateľného ukazovateľa P0945 – Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe – bude financované z NFP

– 195 ks – zavedených meteostaníc, environmetálnych staníc a IoT senzorov na enviromanažment – započítava sa do Merateľného ukazovateľa P0945 – Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe – bude financované z NFP

– 20 ks – základňových staníc – na vybudovanie prenosovej siete pre IoT – bude financované z NFP

– 10 ks – zavedených monitoringov mostných telies – započítava sa do Merateľného ukazovateľa P0945 – Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe – bude financované z NFP

– 237 ks – lôžok s možnosťou IoT prvku na sledovanie incidentov a notifikácie ošetrovateľom DSS – započítava sa do Merateľného ukazovateľa P0195 – Počet nástrojov asistovaného života a/alebo telemedicíny zavedených do reálneho využívania – bude financované z NFP

– 75 ks – domácností seniorov s možnosťou IoT prvku na sledovanie incidentov a notifikácie obslužného personálu – započítava sa do Merateľného ukazovateľa P0195 – Počet nástrojov asistovaného života a/alebo telemedicíny zavedených do reálneho využívania- bude financované z NFP

– 3 ks – nových datasetov pre publikovanie otvorených dát – započítava sa do Merateľného ukazovateľa P0217 – Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie – bude financované z NFP

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

Viac informácií môžete získať na odkazoch:

www.mirri.gov.sk

www.opvai.sk

www.eufondy.sk