Sociálna pomoc

Sociálne služby dlhodobej starostlivosti

 • zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby z dôvodu:
  • odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • nepriaznivého zdravotného stavu
  • ťažkého zdravotného postihnutia
  • dovŕšenia dôchodkového veku
 • zisťovanie odkázanosti FO na pomoc inej FO pre poskytovanie sociálnych služieb:
  • domáca opatrovateľská služba
  • denný stacionár
  • zariadenie opatrovateľskej služby
  • zariadenie pre seniorov
 • posudková činnosť:
  • zdravotná: posudzovanie zdravotného stavu FO zdravotníckym pracovníkom na základe predložených lekárskych nálezov, správ, posudkov zvyčajne nie starších ako 6 mesiacov
  • sociálna: posudzovanie individuálnych predpokladov FO, rodinného prostredia, širšieho prostredia (dostupnosť služieb…), rozsah odkázanosti na pomoc inej osoby pri konkrétnych úkonoch, činnostiach sociálnym pracovníkom v rodinnom prostredí/prostredí, v ktorom sa zdržiava

            Výsledok je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok.

 • poskytovanie rôznych druhov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Poskytované sociálne služby: 

1.  Ambulantnou formou – poskytované počas pracovného dňa

 

2.  Pobytovou formou – poskytované v zariadeniach sociálnych služieb

celoročne:

týždenne: neposkytuje sa počas sobôt, nedieľ, štátnych sviatkov a dní prac. pokoja

 

3.  Terénnou formou – poskytované v domácom/prirodzenom prostredí

 

4.  Iné činnosti

Výška úhrady:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2023 o určení úhrady, spôsobe jej určenia a platenia za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica

 

Organizačné začlenenie:

Mestský úrad – Odbor sociálnych vecí
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

IČO: 00 313 271

 

Ďalšie informácie získate:

Prílohy na stiahnutie