Sociálna pomoc

Sociálne služby dlhodobej starostlivosti

Činnosť oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti je zameraná na riešenie sociálnej aj hmotnej núdze prostredníctvom sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb i v teréne (domácnostiach). Sociálne služby sú poskytované starším občanom v dôchodkovom veku a zdravotne postihnutým občanom (ZPO).

Jedná sa o nasledovné formy sociálnej služby:

● pobytové služby krátkodobé a dlhodobé

● ambulantné a terénne služby:
– opatrovateľská služba v domácnosti klienta
– prepravná služba
– požičiavanie kompenzačných pomôcok
-rehabilitačné služby poskytované v zariadeniach soc. služieb alebo v domácnosti klienta
– monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – Služba SOS senior
– kadernícke služby pre obyvateľov zariadení soc. služieb ale aj ostatných občanov (dôchodcovia a ZPO)
– základné, sociálne poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov vyplývajúcich zo životnej situácie starších a zdravotne postihnutých občanov
– podporné služby pre integráciu zdravotne postihnutých občanov do spoločnosti vytváraním priestorových možností v zariadeniach sociálnych služieb a poskytovaním finančných dotácií
– okrem služieb pre starších a zdravotne postihnutých občanov poskytuje oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti aj služby pre rodiny s deťmi prostredníctvom mestských detských jaslí

● podporné služby

odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Za „opatrovanie“ sa považuje peňažný príspevok na opatrovanie priznaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni najviac 30 dní v kalendárnom roku.

jedáleň – stravovanie fyzickej osobe,ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
-má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

denné centrum poskytujúce najmä sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom,vnučkou

práčovňa – pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva fyzickej osobe,ktorá
– nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
– má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Agendy

Prílohy na stiahnutie