Zelené sídliská

Verejné a odborné stretnutia

Rok 2022

Príprava pilotného projektu s ekocentrom Malá Líška “Procesy zapájajúce obyvateľov do podpory biodiverzity na sídliskách v Banskej Bystrici” / Jún-Júl 22

Tento pilotný projekt je výstupom niektorých nižšie uvedených diskusií a aktivít v participatívnom procese Zelené Sídliská, zameraných na hľadania adpatačno-klimatických riešení prostredníctvom spolupráce mesta, ZARESu, obyvateľov a občianskych iniciatív.

 

7 x prechádzky miestnych lídrov zo sídlisk s externými expertami a expertami MsÚ /Apríl 22

Prechádzky boli zamerané na pokračovanie vzájomného dialógu, rozvoj spolupráce a partnerstva mesta, odborníkov, občianskych iniciatív a miestnych komunít s cieľom identifikácie a plánovania realizácie zelených (zeleň) a modrých (voda) opatrení na každom „zelenom“ sídlisku ako napr.  vytváranie hmyzích búdok, kompostovísk, kvetnatých lúk, predzáhradok, dažďových záhrad, budovanie a osádzanie búdok pre vtáctvo, dážďovníky, ale aj ježkov, veverice a pod.

Tlačová správa: Banská Bystrica reaguje na zmenu klímy zapájaním obyvateľov do realizácie okamžitých opatrení na sídliskách

 

Stretnutie s miestnymi lídrami zo sídlisk a odborníkmi na zeleň /21. február 22

Projekt Zelených sídlisk pokročil. Po vypracovaní lokalitných programov, do ktorých boli zapracované podnety obyvateľov z verejných diskusií, aktuálne prebieha proces konzultácií s expertmi pre životné prostredie, oddeleniami mestského úradu i  externými organizáciami. Cieľom je identifikovať aj rýchle zelené (zeleň) a modré (voda) opatrenia, na ktorých možno pracovať priebežne s využitím potenciálu komunít  či odborníkov. Pre overenie možností realizácie konkrétnych návrhov s nimi plánujeme obhliadky v teréne. Oddelenie územného plánovania a architekta mesta zároveň pripravuje komplexný pohľad na nevyhnutné riešenie parkovacej politiky a „upratanie“ automobilov na sídliskách.

Prezentácia z online stretnutia

Tlačová správa na stiahnutie.

 

Rok 2021

Stretnutie s miestnymi lídrami /24. august 21

Zelené oázy_prezentácia_oddelenie územného plánovania a architekta mesta

Zelené_oázy_prezentácia_Dialogue Centre, n. o.

 

Informačno-vzdelávacia výstava a diskusia / 8. september 21

Výstava bola zameraná na dôležitosť zavádzania opatrení smerujúcich k zmierňovaniu dopadov a prispôsobovaniu sa klimatickej zmene. Samospráva chce trvale zvyšovať kvalitu života všetkých obyvateľov, a práve realizáciou zelených projektov zabezpečiť rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry, ktorej význam v súčasnom období neustále rastie. Cieľom výstavy bolo zároveň priblížiť projekt Zelené sídliská. Výstava s 15-timi informačnými panelmi bola inštalovaná v Lazovnej ulici. Zároveň sa uskutočnila aj diskusia „Dialóg verejnosti s odborníkmi: „Spoločne hľadáme riešenia pre adaptáciu sa na zmenu klímy v Banskej Bystrici“. Rozmanitá a bohatá účasť ľudí  (študentov, dôchodcov, architektov, zahraničných obyvateľov, expertov MsÚ, či expertov  ďalšieho mestského projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“ priniesla zaujímavé myšlienky. Hovorilo sa o tom, že klimatická kríza je klimatickou katastrofou, ktorú treba urgentne riešiť aj v Banskej Bystrici.  Okrem „technických riešení“ nám môžu veľmi pomôcť aj mäkké riešenia – spolupráca a participácia,  skromnosť a menej konzumu, spoločné vízie a dohody o ktorých sa treba stále veľa rozprávať a následne aplikovať v praxi. Základným prostriedkom k tomu je neustále sa učiť a praktizovať dialóg, tvrdo pracovať na budovaní dôvery, viac stavať na pozitívnych projektoch, ktoré sa v Bystrici vydarili a do diskusie neustále vťahovať „nových ľudí“.

 

Verejné stretnutia s obyvateľmi

1.KOLO:

20.9. Severná

Lokalita: medzi vchodom 11 – 16, 17:00 hod., v prípade výrazne nepriaznivého počasia: ZŠ Bakossova, 17:00 hod. (v prípade dažďa pôvodné miesto)

 

 

21.9. Vansovej

Lokalita: Zelená plocha medzi domami T. Vansovej 16 a 18 (bývalé detské ihrisko), 17:00 hod., v prípade nepriaznivého počasia: Kaviareň FLEK, 17:00 hod.

 

22.9. Magurská – Krivánska – Jelšový hájik

Lokalita: miesto nad Jelšovým hájikom (nad hokejbalovým ihriskom), 17:00 hod., v prípade nepriaznivého počasia: ZŠ Pieninská, 17:00 hod.

 

 

23.9. Mládežnícka – Družby – Okružná

Lokalita: ihrisko Udurná, 16:00 hod., v prípade nepriaznivého počasia: Gymnázium M. Kováča, 17:00 hod.

28.9. Bernolákova – Radvanská

Lokalita: priestor medzi MŠ pod svahom, 16:30 hod., v prípade nepriaznivého počasia: Aula SZU, 16:30 hod.

29.9. Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká

Lokalita: v prípade akéhokoľvek počasia: Kultúrny dom Podlavice, 18:00 hod.

30.9. Podháj

Lokalita: v prípade akéhokoľvek počasia: Penzión Olympia, 18:30 hod.

2.KOLO:  

21.10. Vansovej, lokalita: Cikkerova sieň Radnice na Námestí SNP 1, 17:00 hod.

 

22.10. Severná, lokalita: ZŠ s MŠ J. Bakossa, 17:00 hod.

25.10. Bernolákova – Radvanská, lokalita: Aula SZU, 16:30 hod.

26.10. Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, lokalita: ZŠ Pieninská, 17:00 hod.

27.10. Mládežnícka – Družby – Okružná, lokalita: Gymnázium M. Kováča, 17:00 hod.

28.10. Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká, lokalita: Kultúrny dom Podlavice, 18:00 hod.

2.11. Podháj, lokalita: Penzión Olympia, 18:30 hod.