Zelené sídliská

Verejné a odborné stretnutia

Rok 2023

  • 3. kolá verejných stretnutí

V roku 2023 z hľadiska participatívneho procesu prebiehali 3. kolá verejných stretnutí, ktorých cieľom bola prezentácia návrh štúdií, ktorých podkladom boli získané podnety od obyvateľov a lokalitné programy, ktoré sa vytvorili prostredníctvom diskusií na predchádzajúcich verejných stretnutiach  s obyvateľmi a odborníkmi. 

 

Rok 2022

  • Príprava pilotného projektu s ekocentrom Malá Líška “Procesy zapájajúce obyvateľov do podpory biodiverzity na sídliskách v Banskej Bystrici” / Jún-Júl 2022

Tento pilotný projekt je výstupom niektorých nižšie uvedených diskusií a aktivít v participatívnom procese Zelené Sídliská, zameraných na hľadania adpatačno-klimatických riešení prostredníctvom spolupráce mesta, ZARESu, obyvateľov a občianskych iniciatív.

  • 7 x prechádzky miestnych lídrov zo sídlisk s externými expertami a expertami MsÚ /Apríl 2022

Prechádzky boli zamerané na pokračovanie vzájomného dialógu, rozvoj spolupráce a partnerstva mesta, odborníkov, občianskych iniciatív a miestnych komunít s cieľom identifikácie a plánovania realizácie zelených (zeleň) a modrých (voda) opatrení na každom „zelenom“ sídlisku ako napr.  vytváranie hmyzích búdok, kompostovísk, kvetnatých lúk, predzáhradok, dažďových záhrad, budovanie a osádzanie búdok pre vtáctvo, dážďovníky, ale aj ježkov, veverice a pod.

Tlačová správa: Banská Bystrica reaguje na zmenu klímy zapájaním obyvateľov do realizácie okamžitých opatrení na sídliskách

  •  Stretnutie s miestnymi lídrami zo sídlisk a odborníkmi na zeleň /21. február 2022

Projekt Zelených sídlisk pokročil. Po vypracovaní lokalitných programov, do ktorých boli zapracované podnety obyvateľov z verejných diskusií, aktuálne prebieha proces konzultácií s expertmi pre životné prostredie, oddeleniami mestského úradu i  externými organizáciami. Cieľom je identifikovať aj rýchle zelené (zeleň) a modré (voda) opatrenia, na ktorých možno pracovať priebežne s využitím potenciálu komunít  či odborníkov. Pre overenie možností realizácie konkrétnych návrhov s nimi plánujeme obhliadky v teréne. Oddelenie územného plánovania a architekta mesta zároveň pripravuje komplexný pohľad na nevyhnutné riešenie parkovacej politiky a „upratanie“ automobilov na sídliskách.

Prezentácia z online stretnutia

Tlačová správa na stiahnutie.

 

Rok 2021

  • Informačno-vzdelávacia výstava a diskusia / 8. september 2021

Výstava bola zameraná na dôležitosť zavádzania opatrení smerujúcich k zmierňovaniu dopadov a prispôsobovaniu sa klimatickej zmene.  Cieľom výstavy bolo zároveň priblížiť projekt Zelené sídliská. Výstava s 15-timi informačnými panelmi bola inštalovaná v Lazovnej ulici. Zároveň sa uskutočnila aj diskusia „Dialóg verejnosti s odborníkmi: Spoločne hľadáme riešenia pre adaptáciu sa na zmenu klímy v Banskej Bystrici“Rozmanitá a bohatá účasť ľudí  (študentov, dôchodcov, architektov, zahraničných obyvateľov, expertov MsÚ, či expertov  ďalšieho mestského projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“ priniesla zaujímavé myšlienky. Hovorilo sa o tom, že klimatická kríza je klimatickou katastrofou, ktorú treba urgentne riešiť aj v Banskej Bystrici.  Okrem „technických riešení“ nám môžu veľmi pomôcť aj mäkké riešenia – spolupráca a participácia,  skromnosť a menej konzumu, spoločné vízie a dohody o ktorých sa treba stále veľa rozprávať a následne aplikovať v praxi. Základným prostriedkom k tomu je neustále sa učiť a praktizovať dialóg, tvrdo pracovať na budovaní dôvery, viac stavať na pozitívnych projektoch, ktoré sa v Bystrici vydarili a do diskusie neustále vťahovať „nových ľudí“.

  • 1. 2. kolá verejných stretnutí s miestnymi lídrami /24. august 2022

V roku 2021  prebiehali 1. a 2. kolá verejných stretnutí, ktorých cieľom bolo získať podnety od obyvateľov a odborníkov a následné vytvorenie  lokalitných programov pre jednotlivé lokality ako základ pre tvorcov, resp. projektantov štúdií Zelených sídlisk. 

 

GALÉRIA – Verejné stretnutia s obyvateľmi

1.KOLO:

20.9. 2021 Severná

Lokalita: medzi vchodom 11 – 16, 17:00 hod., v prípade výrazne nepriaznivého počasia: ZŠ Bakossova, 17:00 hod. (v prípade dažďa pôvodné miesto)

 

 

21.9. 2021 Vansovej

Lokalita: Zelená plocha medzi domami T. Vansovej 16 a 18 (bývalé detské ihrisko), 17:00 hod., v prípade nepriaznivého počasia: Kaviareň FLEK, 17:00 hod.

 

22.9. 2021 Magurská – Krivánska – Jelšový hájik

Lokalita: miesto nad Jelšovým hájikom (nad hokejbalovým ihriskom), 17:00 hod., v prípade nepriaznivého počasia: ZŠ Pieninská, 17:00 hod.

 

 

23.9. 2021 Mládežnícka – Družby – Okružná

Lokalita: ihrisko Udurná, 16:00 hod., v prípade nepriaznivého počasia: Gymnázium M. Kováča, 17:00 hod.

28.9. 2021 Bernolákova – Radvanská

Lokalita: priestor medzi MŠ pod svahom, 16:30 hod., v prípade nepriaznivého počasia: Aula SZU, 16:30 hod.

29.9. 2021 Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká

Lokalita: v prípade akéhokoľvek počasia: Kultúrny dom Podlavice, 18:00 hod.

30.9. 2021 Podháj

Lokalita: v prípade akéhokoľvek počasia: Penzión Olympia, 18:30 hod.

2.KOLO VEREJNÝCH STRETNUTÍ:  

21.10. 2021 Vansovej, lokalita: Cikkerova sieň Radnice na Námestí SNP 1, 17:00 hod.

 

22.10. 2021  Severná, lokalita: ZŠ s MŠ J. Bakossa, 17:00 hod.

25.10. 2021 Bernolákova – Radvanská, lokalita: Aula SZU, 16:30 hod.

26.10. 2021 Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, lokalita: ZŠ Pieninská, 17:00 hod.

27.10. 2021 Mládežnícka – Družby – Okružná, lokalita: Gymnázium M. Kováča, 17:00 hod.

28.10. 2021 Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká, lokalita: Kultúrny dom Podlavice, 18:00 hod.

2.11. 2021 Podháj, lokalita: Penzión Olympia, 18:30 hod.

3.KOLÁ VEREJNÝFCH STRETNUTÍ:  

15.3. 2023 Severná, lokalita: ZŠ Bakossova (jedáleň), 17:00 hod. 

 

 

16.3. 2023 Magurská- Krivánska- Jelšový hájik, lokalita: ZŠ Pieninská (jedáleň), 17:00 hod.

 

5.4. 2023 Vansovej, lokalita: Cikkerova sieň Radnice na Námestí SNP 1, 17:00 hod.

 

11.5. 2023 Podháj, lokalita: Radvaň- Kráľová (futbalové ihrisko), 17:00 hod. 

  

 

30.5. 2023 Mládežnícka-Družby-Okružná, lokalita: Gymnázium Mikuláša Kováča na Mládežníckej 51, 17:00 hod.