Život v meste

Odkanalizovanie MČ Rudlová

V Rudlovej pribudne verejná kanalizácia pre vyše 80 domácností

Samospráva eviduje nevyhovujúci stav v mestskej časti Rudlová súvisiaci s nakladaním s odpadovými vodami. Tie sú vo veľkej miere vypúšťané do recipientu Rudlovského potoka, čím sa znečisťuje nielen životné prostredie, ale vo veľkej miere ohrozuje aj zdravie obyvateľov. Mesto dlhodobo požaduje v dotknutej lokalite vybudovanie verejnej kanalizácie, čo aktívne rieši so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (StVS), a. s. V máji tohto roku získala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. z Ministerstva životného prostredia SR nenávratný finančný príspevok vo výške 2 058 868,04 eur na dobudovanie verejnej kanalizácie na uliciach Strmá, Pod Banošom, Dedinská a Odbojárov. Zámerom je odľahčiť Rudlovský potok od splaškov produkovaných v tejto mestskej časti a odvádzať ich pomocou novovybudovanej kanalizácie do čistiarne odpadových vôd.

Koncepcia dobudovania kanalizácie v Rudlovej sa začala riešiť už v roku 2012 vypracovaním projektu pre vydanie územného rozhodnutia. O rok neskôr pokračovalo majetkovoprávne vyrovnanie a príprava podkladov pre vydanie územného rozhodnutia. Počas celého procesu bolo identifikovaných viac ako 400 rôznych vlastníkov stavbou dotknutých pozemkov, čo výrazne skomplikovalo proces prípravy stavby. Z uvedeného dôvodu sa trasa kanalizačných zberačov a celkového technického riešenia niekoľkokrát menila. Ku konečnému technickému riešeniu došlo v roku 2017. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť koncom októbra 2018. Po vydaní stavebného povolenia v októbri nasledujúceho roka sa vzhľadom na vysoké investičné náklady a ekonomickú nenávratnosť, rozhodlo projekt rozdeliť na dve etapy.

V prvej etape projektu sa pred tromi rokmi vybudovalo výtlačné potrubie z miesta budúcej čerpacej stanice do existujúceho zberača, ktorý odvádza splaškové odpadové vody na čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica. Počas druhej etapy bola v roku 2022 realizovaná stavebná časť čerpacej stanice, ktorá bude cez výtlačné potrubie transportovať odpadové vody do existujúceho zberača. Začiatkom tohto roka sa StVS, a. s., uchádzala o nenávratný finančný príspevok z rezortu životného prostredia z výzvy – Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov. Finančný príspevok za viac ako dva milióny eur sa vodárenskej spoločnosti podarilo úspešne získať, vďaka čomu je možné dobudovať verejnú kanalizáciu v Rudlovej.

V zmysle platnej legislatívy je povinnosťou  každého obyvateľa napojiť sa na existujúcu kanalizáciu. Vybudovaním projektu sa výrazne zlepší stav miestnych povrchových tokov a následne aj samotného Hrona. Nebude sa zhoršovať stav podzemných vôd, zvýši sa komfort bývania v Rudlovej a zlepší sa hygienický i životný štandard obyvateľov. Pre úspešnú realizáciu výstavby verejnej kanalizácie je potrebné zapojenie všetkých dotknutých 81 domácností.

O dobudovanie verejnej kanalizácie v Rudlovej sa samospráva usiluje dlhodobo. Základnou podmienkou na začatie realizácie stavby je podpísanie budúcich zmlúv o pripojení sa na verejnú kanalizáciu obyvateľmi. Po jej dokončení a právoplatnom skolaudovaní bude majiteľom nehnuteľností umožnené napájať sa na novovybudovanú verejnú kanalizáciu. Súčinné bude v tomto smere aj mesto. Pre vlastníkov jednotlivých nehnuteľností, ako producentmi odpadových vôd, zorganizuje spolu s pracovníkmi vodárenskej spoločnosti, v septembri tohto roka, stretnutie priamo v Rudlovej. Na ňom bude prezentovaná technicko-realizačná stránka projektu. K dispozícii bude aj technický pracovník vodárenskej spoločnosti, ktorý tamojším obyvateľom poskytne všetky podklady a informácie na realizáciu prípojok k verejnej kanalizácii.

Vlastník pripojí svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu stavby cez vybudovanú kanalizačnú prípojku s revíznou šachtou. Pre pripojenie je potrebné, aby vyplnil prihlášku na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd, zverejnenú na webe https://www.stvps.sk/na-stiahnutie/. V prípade poradenstva sa môže majiteľ nehnuteľnosti obrátiť aj na zákaznícke centrum Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti na Partizánskej ceste č. 73. K dispozícii je tiež telefonická zákaznícka linka 0850 111 234 a e-mail cc@stvps.sk.

Mapa zobrazujúca trasu verejnej kanalizácie v Rudlovej
Mapa zobrazujúca trasu verejnej kanalizácie v Rudlovej

Po odsúhlasení konkrétnych technických podmienok bude možné realizovať samotné pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Vyhotovenie pripojenia je možné si objednať u prevádzkovateľa alebo zhotoviť svojpomocne. Samotný šachtový prepoj však musí byť prevzatý povereným  pracovníkom prevádzkovateľa pred zásypom výkopu miesta pripojenia. Hlavná vetva kanalizácie bude vybudovaná v miestnych komunikáciách, respektíve chodníkoch. Z hlavného kanála sa vyhotoví odbočenie po hranicu nehnuteľnosti až po ukončenie revíznou šachtou.

Dĺžka kanalizácie má byť 1,2 km a viesť bude ulicami Pod Banošom, Odbojárov, Strmá a Dedinská. Majitelia nehnuteľností bývajúci na uvedených uliciach, sa na vlastné náklady budú napájať do vybudovaných revíznych šácht. Počas realizácie projektu budú všetci stavbou dotknutí obyvatelia kontaktovaní jej zhotoviteľom, aby si sami na pozemku určili umiestnenie revíznej šachty. Zhotoviteľ bude zároveň nápomocný majiteľom nehnuteľností pri výkope prípojok. Predpokladané dokončenie projektu je v roku 2028.

 

Galéria