O meste

Mestské časti

1. Banská Bystrica
2. Iliaš
3. Fončorda
4. Jakub
5. Kostiviarska
6. Kráľová
7. Kremnička
8. Majer
9. Podlavice
10. Pršianska Terasa
11. Radvaň
12. Rakytovce
13. Rudlová
14. Sásová
15. Senica
16. Skubín
17. Šalková
18. Uhlisko
19. Uľanka

 

 • Banská Bystrica – ulice: 29. augusta, Alexandra Matušku, Astrová, Azalková, Bakossova, Cesta k nemocnici, Cesta k Smrečine, Cesta na amfiteáter, Cesta na štadión, Cmárovo, Československej armády, Dobšinského, Dolná, Dolná Strieborná, F. Švantnera, Figuša Bystrého, Gerberová ulica, Hečkova, Horná, Horná Strieborná, Horné záhrady, Hurbanova, Hutná, J. Cikkera, Jána Bottu, Jána Chalupku, Janka Kráľa, Jegorovova, Kapitulská, Katovná, Kláry Jarunkovej, Kollárova, Komenského, Krížna, Kukučínova, Kuzmányho, Ladislava Hudeca, Laskomerská, Lazovná, Ľuda Ondrejova, M. Hattalu, M. M. Hodžu, M. Rázusa, Medený Hámor, Mikuláša Kováča, Murgašova, Muškátová ulica, Na Graniari, Na Karlove, Na Troskách, Nad plážou, Nám. slobody, Nám. Š. Moysesa, Námestie Ludvika Svobodu, Námestie SNP, Národná, Partizánska cesta, Petelenova, Petra Karvaša, Pod Jesenským vŕškom, Pod vysielačom, Profesora Sáru, Robotnícka, Rudlovská cesta, Ruttkaya Nedeckého, Severná, Skuteckého, Slnečné stráne, Stoličková, Strieborné námestie, Šimona Jurovského, Školská, Šoltésovej, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Tajovského, Terézie Vansovej, Tibora Andrašovana, Trieda SNP, Vajanského námestie, Záhradná, Zvončeková ulica, Železničiarska
 • Majer – ulice: Majerská cesta, Stavebná
 • Senica – ulice: Cementárenská cesta, Na Hrbe, Senická cesta
 • Šalková – ulice: Fraňa Kráľa, Hronská, Jiráskova, Lupčianska, Mieru, Podjavorinskej, Poľovnícka, Ponická ulica, Priemyselná ulica, Šalkovská cesta, Technická ulica
 • Uhlisko – ulice:  9. mája, Bellušova, Boženy Němcovej, Družstevná, Golianova, Hronské predmestie, Hviezdoslavova, Jesenského, Lesná, Mičinská cesta, Na Starej tehelni, Na Uhlisku, Pod Kalváriou, Pod rybou, Pod Turíčkou, Pod Urpínom, Timravy, Viestova, Žltý piesok
 • Rudlová – ulice: Dedinská, Ďumbierska, Fatranská, Gerlachovská, Chabenecká, Kapitána Jaroša, Marka Čulena, Mladých budovateľov, Odbojárov, Pod Banošom, Pod Hôrkou, Rudelinova ulica, Rudlovská cesta, Ružová, Starohorská, Strmá, Zdenka Mikulu
 • Sásová – ulice: Agátová, Borová ulica, Dubová, Ďumbierska, Garbanka, Haškova, Hlboká, Inovecká, Javornícka, Karpatská, Kráľovohoľská, Krivánska, Magurská, Mateja Bela, Na Dolinky, Na plaváreň, Na Skalici, Na Tále, Na Zábave, Pieninská, Pod cintorínom, Pod Skalkou, Rudohorská, Sásovská cesta, Sitnianska, Stránska, Strážovská, Surovská, Tatranská, Veterná
 • Jakub – ulice: Harmanecká cesta, Hrušková, Jakubská cesta, Nový Svet, Ovocná
 • Kostiviarska – ulice: Jelšová, Kostiviarska cesta, Topoľová
 • Podlavice – ulice: Gaštanová, Jaseňová, Javorová, Jedľová, Limbová, Lipová, Lúčičky, Na Lúčkach, Pestovateľská, Pod Dúbravou, Podlavická cesta, Povstalecká cesta, Priehrada, Ulička, Višňová
 • Skubín – ulice: Buková, Mlynská, Na Čiertolí, Na úbočí, Pod Stráňou, Skubínska cesta, Záhumnie, Závoz
 • Uľanka – ulice: Jozefa Mistríka, Uľanská cesta
 • Fončorda – ulice: Bagarova, Dlhá ulica, Družby, Gorkého, Havranské, Internátna, Jazmínová, Jilemnického, Kapitána Nálepku, Kovačická ulica, Kvetinová, Kyjevské námestie, Mládežnícka, Moskovská, Nám. Ľ. Štúra, Nešporova, Nová, Nové Kalište, Okružná, Oremburská, Podbeľová ulica, Prvosienková ulica, Sadová, Slnečná, Spojová, Šalgotarjánska, Švermova, Tichá, Trieda Hradca Králové, Tulská, Vršacká ulica, Wolkerova, Zadarská ulica, Zelená
 • Radvaň – ulice: Bernolákova, Bočná, Cintorínska, Jarná, Jesenná, Kalinčiakova, Králická cesta, Krátka, Letná, Malachovská cesta, Na Kútinách, Na Motyčinách, Nám. Ľ. Štúra, Ovčiarska ulica, Pod Suchým vrchom, Poľná, Pršianska cesta, Radvanská, Sládkovičova, Stredná, Stromová, Stupy, Zimná
 • Iliaš – ulice: Iliašska cesta
 • Kráľová – ulice: Podháj, Sládkovičova, Sokolovská, Zvolenská cesta
 • Kremnička – ulice: Borievková, Brezová, Čerešňová, Drienková, Jabloňová, Kremnička, Plánková, Šípková, Trnková
 • Pršianska Terasa – ulice: Ametystová, Bronzová, Diamantová ulica, Jantárová ulica, Jaspisová ulica, Kremeňová ulica, Malachitová, Medená, Mosadzná, Opálová, Platinová ulica, Rubínová, Rumelková ulica, Topásová ulica, Tyrkysová ulica, Zafírová ulica, Zlatá, Železná ulica
 • Rakytovce – ulice: Borovicová, Brestová ulica, Klenová ulica, Liesková ulica, Rakytovská cesta, Smreková, Vrbová