Život v meste

Zelené sídliská (zelené oázy)

Milé Banskobystričanky, milí Banskobystričania,

citlivo vnímame nenahraditeľnú úlohu zelene v našom meste, a tiež nástrahy, ktoré so sebou prinášajú klimatické zmeny. Rovnako sme si vedomí aj potreby revitalizácie verejných priestorov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti vašich obydlí. Preto sme v rôznych častiach mesta vytypovali sedem rozsiahlych lokalít, pre ktoré plánujeme pripraviť projekty ich komplexnej obnovy zamerané na zelenú a modrú infraštruktúru. Na realizáciu projektov plánujeme čerpať európske štrukturálne a investičné fondy v novom programovom období. Nadväzujeme tak na už schválené projekty revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici s rozlohou 1,5 ha a vnútrobloku medzi ulicami Tatranská a Sitnianska s rozlohou 4,5 ha, na ktoré sme už získali financie z európskych zdrojov.

Na to, aby sme spolu s architektmi dokázali pripraviť kvalitný návrh, ktorý bude reflektovať najmä na potreby obyvateľov, sme potrebovali poznať váš názor. Ďakujeme, že ste sa zapojili do dotazníkového prieskumu a odpovedali ste na otázky zamerané na to, čo vám v danej lokalite chýba, čoho je v nej naopak dostatok. Vaše odpovede sme spracovali a prinášame výsledky – VÝSLEDKY DOTAZNÍKA ZELENÉ OÁZYNásledne sme v jednotlivých lokalitách zorganizovali verejné diskusie, na ktoré sme prizvali odborníkov na rôzne témy a spoločne sme hľadali najlepšie riešenia a návrhy. Oddelenie územného plánovania a architekta mesta Banská Bystrica vypracovalo lokalitné programy pre jednotlivé lokality, ktoré predstavujú zhrnutie požiadaviek a podnetov obyvateľov z verejných diskusií vo forme grafickej schémy na mapovom podklade s textovým vyhodnotením. Zistite už dnes, v akých krokoch bude prebiehať participatívny proces, ktorý pre mesto zastrešuje Dialogue Centre, n. o.