Klimatická zmena

Mitigačné opatrenia

Komplexná rekonštrukcia MŠ Šalgotarjánska

– energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Energetické opatrenia sú realizované v rámci projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“ (ďalej len „Projekt“), ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa, číslo projektu: ACC01P02, číslo zmluvy 35/2021/7.7 v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) vyhlásenej Správcom programu Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „Správca programu“).

Stavebné úpravy predstavujú vytvorenie:

  • Bezbariérového vstupu do objektu
  • Tepelnej izolácie obvodových stien materskej školy
  • Tepelnej izolácie strechy materskej školy
  • Výmena interiérových svietidiel materskej školy
  • Inštalácia nových vykurovacích telies a rozvodov ústredného kúrenia
  • Inštalácia vetrania so spätným získavaním tepla
  • Meranie a regulácia.

Termín dokončenia energetických opatrení v MŠ Šalgotarjánska 18.03.2023

 

Inštalácia verejného inteligentného vonkajšieho LED osvetlenia

V súčasnosti prebieha výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Fončorda.

STŠ_časť Fončorda