Klimatická zmena

Mitigačné opatrenia

  • AKTIVITA 1 – Komplexná rekonštrukcia MŠ Šalgotarjánska

Komplexná rekonštrukcia MŠ Šalgotarjánska

– energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Energetické opatrenia sú realizované v rámci projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“ (ďalej len „Projekt“), ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa, číslo projektu: ACC01P02, číslo zmluvy 35/2021/7.7 v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) vyhlásenej Správcom programu Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „Správca programu“).

Stavebné úpravy predstavujú vytvorenie:

  • Bezbariérového vstupu do objektu
  • Tepelnej izolácie obvodových stien materskej školy
  • Tepelnej izolácie strechy materskej školy
  • Výmena interiérových svietidiel materskej školy
  • Inštalácia nových vykurovacích telies a rozvodov ústredného kúrenia
  • Inštalácia vetrania so spätným získavaním tepla
  • Meranie a regulácia.

Termín dokončenia energetických opatrení v MŠ Šalgotarjánska 18.03.2023

 

 

  • AKTIVITA 2 – Inštalácia verejného inteligentného vonkajšieho LED osvetlenia

V súčasnosti prebieha výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Fončorda.

STŠ_časť Fončorda

Vychádzajúc zo skutočnosti, že deti sú jednou z klimaticky najzraniteľnejších skupín, opatrenia sa sústreďujú najmä materské školy, kde v prvej etape boli zrealizované aktivity MŠ Šalgotarjánska a MŠ Družby. Na zníženie produkcie CO2 sa vykonala komplexná rekonštrukcia budovy materskej školy Šalgotarjánska. Do tejto aktivity bola zaradená aj výmena interiérových svietidiel, ktorá bola zrealizovaná aj na ďalších objektoch materských škôl Nová, CkN, Odbojárov, Jilemnického, Radvanská, Magurská a Horná.

Based on the fact that children are one of the most climatically vulnerable groups, the measures are mainly concentrated in kindergartens, where in the first phase the activities of the Šalgotarjánska Kindergarten and the Družby Kindergarten were implemented. To reduce CO2 production, a comprehensive reconstruction of the kindergarten building of Šalgotarjánska kindergarten was carried out. This activity also included the replacement of interior lighting fixtures, which was also carried out in other buildings of the kindergartens Nová, CkN, Odbojárov, Jilemnického, Radvanská, Magurská and Horná.

Výmena interiérových svietidiel materskej školy Šalgotarjánska, Nová, CkN, Odbojárov, Jilemnického, Radvanská, Magurská, Horná

Replacement of interior lamps of the kindergarten Salgotarjanska, Nová, CkN, Odbojárov, Jilemnického, Radvanská, Magurská, Horná to LED lights

 

 

 

  • AKTIVITA 3 – Inštalácia verejného LED osvetlenia v mestskej časti Fončorda a Sásová

Inštalácia verejného LED osvetlenia v mestskej časti Fončorda a Sásová

Installation of public intelligent outdoor LED lighting in the city borough Foncorda and Sásová