Zelené sídliská

Aktivity participatívneho procesu

Slovo participácia sa objavuje v našom slovníku čoraz častejšie a s jeho významom sa stretávame v rozličných podobách. Preto si často pri jeho počutí predstavujeme rozličné aktivity. V prostredí miestnej samosprávy sa slovo participácia používa najčastejšie v spojení spolupráca s verejnosťou alebo spolupráca verejnosti na plánovacích a rozhodovacích procesoch. V tejto súvislosti je nevyhnutné rozlišovať rôzne úrovne zapojenia verejnosti – od najnižšieho stupňa, keď si samospráva len splní povinnosť a verejnosti dá svoj zámer na vedomie, cez informovanie verejnosti so záujmom doručiť informáciu verejnosti. Ďalším stupňom je konzultovanie, keď samospráva vedie s verejnosťou dialóg, až po spolurozhodovanie verejnosti prípadne rozhodovanie, keď verejnosť má rozhodujúci vplyv na výsledné riešenie.

Mesto Banská Bystrica začalo pracovať na rozsiahlom projekte v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry s názvom Zelené oázy v Banskej Bystrici. Ide o prípravu zámerov revitalizácie 7 vybraných lokalít v Banskej Bystrici.

Participatívny proces resp. proces zapojenia širokej verejnosti do tohto procesu zverilo mesto Dialogue Centru, n.o. Jeho členovia považujú účasť na tomto projekte za príležitosť zapojiť širokú verejnosť a kľúčových aktérov s cieľom vytvoriť priestor  na diskusiu, výmenu názorov a hľadanie spoločných inovatívnych riešení, ako aj vytvorenie relevantného podkladu pre rozhodovací proces mesta o budúcnosti daných lokalít. Keďže sa jedná o ambiciózny cieľ, pre jeho splnenie Dialogue Centrum n.o. rozplánoval prácu do troch základných etáp:

1. Etapa – prípravné a informačné práce (august – 1. pol. septembra 21)

  • Jedna z aktivít tejto etapy je identifikácia a nadviazanie spolupráce s miestnymi lídrami, ktorí sa budú podieľať na organizácii stretnutí, asistovať  pri komunikačných a propagačných aktivitách  a v neposlednom rade aktivizovať obyvateľov v daných lokalitách k  účasti na verejných stretnutiach.  Miestni lídri sú považovaní  za kľúčových hráčov, ktorí v danej lokalite žijú, poznajú jej potreby  a vyvíjajú aktivity;  sú to poslanci za daný volebný obvod, občianske rady, komunitné centrá, občianske združenia, a pod.
  • V rámci tejto etapy budú za účasti odborných pracovníkov mestského úradu tiež vypracované podklady pre verejné stretnutia, aby účastníci mali dostatok informácií tak o súčasnom stave lokality, jej limitoch, ako aj zámeroch v širšom okolí a súvisiacich územných vzťahoch. Vypracovaná bude aj analýza záverov dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil v každej lokalite a poskytuje pohľad na preferencie aktivít účastníkov prieskumu ako ďalší podklad, ktorý bude mať verejnosť k dispozícii.
  • V tejto etape sú plánované aj informačné aktivity, ktorých súčasťou bude informovanie o problematike modrej a zelenej infraštruktúry a súčasných trendoch v riešeniach verejných priestranstiev v tejto oblasti, ale aj o príkladoch dobrej praxe v našom meste, príprava a zverejňovanie špecifických informácií o lokalitách, ale aj informovanie o cieľoch participatívneho procesu či o tom, čo sa bude diať po ukončení participatívneho procesu.

2. Etapa – Realizácia verených stretnutí (1. pol. septembra – 2. pol. októbra 21)

  • Táto etapa bude zameraná na prípravu facilitačnej stratégie, ale aj fyzických priestorov pre realizáciu 2 verejných stretnutí, ktoré sú okrem dotazníkového prieskumu ďalším nástrojom zapojenia verejnosti do príprav revitalizácie 7 lokalít v meste so zameraním na modrú a zelenú infraštruktúru. Verejné stretnutia sú príležitosť vytvoriť priestor pre vyjadrenie názorov obyvateľov o budúcnosti danej lokality, s úctou a rešpektom o týchto názoroch diskutovať, hľadať inovatívne riešenia a dospieť k určitému konsenzu, ktorý eliminuje strety záujmov a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny.
  • Samozrejmosťou je následne realizovať naplánované dve verejné stretnutia pre každú lokalitu. Na prvom budú účastníci oboznámení s lokalitou z hľadiska možností územného rozvoja a vyjadria vlastné názory na potreby a predstavy o budúcnosti lokality. Výstupy budú spracované a predložené účastníkom na druhom stretnutí, ktoré bude venované dohode na prioritách a formulovaní želateľnej budúcnosti riešeného priestoru.

3. Etapa – Formulovanie výstupov z verejných stretnutí (november – december 21)

  • Záverečná etapa bude venovaná spracovaniu a formulácii výstupov z verejných stretnutí, ktoré sa majú stať podkladom pre spracovanie overovacích štúdií. Tieto overovacie štúdie budú následne slúžiť ako podklad pre výber projektanta alebo ako podklad pre spracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž.

Participácia alebo účasť verejnosti má silu a vážnosť len vtedy, keď sa voči názorom účastníkov prejaví rešpekt a závery sa stanú podkladom pre plánovací a rozhodovací proces. Ten je síce ovplyvnený ďalšími faktormi, ako sú právne, organizačné a finančné požiadavky, ale názor obyvateľov v konečných riešeniach by mal byť zohľadnený v čo najvyššej miere.

Ak máte chuť v akomkoľvek ohľade, či v akejkoľvek aktivite priložiť ruku k dielu, určite sa nám ozvite na: dialog@dialoguecentre.eu.

4. Etapa – Prehlbovanie spolupráce s občianskymi iniciatívami, odborníkmi a obyvateľmi zelených sídlisk pre podporu implementácie nenáročných pro-klimatických adaptačných opatrení (január – december 22)

V r. 2022 sme participatívny proces smerovali na prehlbovanie spolupráce s občianskymi iniciatívami, odborníkmi a obyvateľmi zelených sídlisk pre podporu implementácie nenáročných pro-klimatických adaptačných opatrení prostredníctvom online diskusií, prechádzok v lokalitách zelených sídlisk. Podarilo sa nám aj pripraviť projekt Podporujeme biodiverzitu v meste Banská Bystrica spolu s obyvateľmi sídlisk“.

5. Etapa – Vyhlásenie verejnej súťaže

Mesto Banská Bystrica 11. augusta 2022 vyhlásilo verejnú súťaž na spracovanie projektových dokumentácií Zelených sídlisk, do ktorej sa môžu prihlásiť odborne spôsobilí projektanti zo Slovenska aj zahraničia. Uchádzači musia hodnotiacej komisii predložiť doklady preukazujúce ich odbornosť a skúsenosti, na základe kvality predchádzajúcich realizácií. Pri výbere najvhodnejšieho kandidáta bude klásť samospráva dôraz najmä na kvalitu, ktorá bude kľúčová. Víťazný projektant alebo projektanti v prvom kroku vypracujú štúdiu, ktorá bude opätovne komunikovaná s obyvateľmi konkrétnych lokalít. Následne bude dopracovaná do projektovej dokumentácie, ktorá si bude vyžadovať potrebné povolenia v zmysle príslušnej legislatívy.