Klimatická zmena

Implementácia mitigačných a adaptačných opatrení v iných častiach mesta Banská Bystrica

Aktivita 4 nie je viazaná na konkrétnu časť Banskej Bystrice, ale týka sa rôznych častí mesta. Táto aktivita zahŕňa tie činnosti, ktoré prispejú k zníženiu CO2 a zvýšeniu adaptability.

  • Vývoj softvérového systému včasného varovania pred dôsledkami zmeny klímy a implementácia zmierňujúcich opatrení v mestských oblastiach
  • Nákup elektrobicyklov v rámci podpory kampane „Do práce na bicykli“
  • Realizácia prístreškov na nabíjanie bicyklov so servisným stojanom v rámci kampane „Do práce na bicykli“
  • Fotovoltaické prístrešky na bicykle pre zamestnancov Mestského úradu Banská Bystrica
  • Rekonštrukcia energetického hospodárstva v objekte MŠ Lazovná , výmena plynových kotlov za účinnejšie kondenzačné kotly.

Activity 4 is not tied to a specific part of Banská Bystrica, but concerns different parts of the city. This activity includes those activities that will contribute to CO2 reduction and increased adaptability.

  • Development of a software system for early warning of climate change impacts and implementation of mitigation measures in urban areas
  • Purchase of electric bicycles in support of the ‚Cycle to work‘ campaign
  • Implementation of bicycle charging shelters with service racks as part of the ‚Cycle to work‘ campaign
  • Photovoltaic bicycle shelters for employees of the Banská Bystrica Municipal Office
  • Reconstruction of the energy management in the building of the Lazovná kindergarten , replacement of gas boilers with more efficient condensing boilers.