Sociálna pomoc

Sociálna a krízová intervencia

  • Jednorázová dávka v hmotnej núdzi 

Rodina resp. občan môže kontaktovať mestský úrad – oddelenie sociálnej a krízovej intervencie ohľadom možnosti požiadania o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, ktorí majú trvalý pobyt v meste Banská Bystrica na preklenutie vzniknutej situácie – najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb a na mimoriadne liečebné náklady. Na základe individuálneho prešetrenia každej jednej žiadosti – šetrením v domácnosti sa verifikuje opodstatnenosť poskytnutia jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, ktorá môže mať formu finančnú, vecnú alebo kombinovanú ( vo forme poukazu na nákup).
Podmienky poskytnutia tejto dávky od mesta je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 3/2017.
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi občanovi nie je nárokovateľnou dávkou a zavisí od finančných možností poskytovateľa.

 

  • Žiadosti o prenájom nájomného bytu Mesta Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica vybavuje žiadosti o prenájom nájomného bytu Mesta Banská Bystrica:

  • dočasný prenájom nájomného bytu na ulici Švermova 45A
  • prenájom nájomného bytu na ulici Internátna 12
  • prenájom nájomného bytu zo ŠFRB
  • poskytnutie bytovej náhrady

Agendy

Prílohy na stiahnutie