Sociálna pomoc

Komunitný plán Mesta Banská Bystrica

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších v § 80 upravuje pôsobnosť obcí, miest. Medzi ich základné povinnosti patrí aj utváranie podmienok na podporu komunitného rozvoja a  vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. V súlade s § 83 obec, mesto spracováva komunitný plán v súlade s platnými Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby občanov v oblasti sociálnych služieb. Dokument určuje rozvoj sociálnych služieb.

Komunitné plánovanie je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové materiály pre rôzne oblasti verejného života na úrovni obce, a ktorá výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie. Jej charakteristickým znakom je dôraz kladený na:

  • zapájanie všetkých, ktorých sa spracovávaná oblasť dotýka,
  • na partnerstvo, dialóg a vyjednávanie,
  • hľadanie nových kreatívnych riešení
  • informovanie a prezentácia procesov a výstupov
  • spoluprácu a vzájomnú koordináciu
  • na dosiahnutie výsledku, ktorý je prijatý a podporovaný väčšinou účastníkov.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027:

  • základný programový dokument, ktorý definuje a určuje ciele a smerovanie sociálnej politiky mesta
  • spoločná vízia mesta, poskytovateľov sociálnych služieb, zástupcov verejnej správy a prijímateľov sociálnych služieb
  • spracovaný z dostupných informácií o potrebách obyvateľov v sociálnych službách, z národných, regionálnych a medzinárodných dokumentov v tejto oblasti
  • cieľ: efektívny, transparentný, dostupný a nástroj na plánovanie, riadenie, poskytovanie a rozvoj kvalitných sociálnych služieb na území mesta.

Kontakt: kpssbb@banskabystrica.sk

Galéria

Prílohy na stiahnutie