Zelené sídliská

Severná

Predstavenie urbanisticko-krajinárskej štúdie

Po takmer rok trvajúcom participatívnom procese, do ktorého boli aktívne zapojení  obyvatelia prostredníctvom opakovaných verejných stretnutí a dotazníkových prieskumov, vyhlásilo mesto Banská Bystrica verejnú súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú revitalizáciu lokality Severná. Víťazný architektonický ateliér mal za úlohu, na základe prezentovaných požiadaviek verejnosti, pripraviť urbanisticko-krajinársku štúdiu. Verejnosti bola predstavená 15. marca 2023 o 17:00 h. v priestoroch Základnej školy Bakossova.

Urbanisticko-krajinárska štúdia_Severná

Cieľom projektu Zelené sídliská je komplexná obnova siedmich vytypovaných verejných priestorov na území mesta Banská Bystrica s celkovou rozlohou viac ako 50 hektárov. Hlavnou prioritou je revitalizácia zelene, budovanie oddychových zón, detských ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie. Súčasťou projektu má byť obnova chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a v súvislosti so zmenou klímy a nedostatkom zrážok tiež aplikácia potrebných vodozádržných opatrení.

Výstupy finálnej správy

Záverečná etapa je venovaná spracovaniu a formulácii výstupov z verejných stretnutí, ktoré sa majú stať podkladom pre spracovanie overovacích štúdií. Tie budú následne slúžiť ako podklad pre výber projektanta alebo ako podklad pre spracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž.

SEVERNÁ_Lokalitný program

SEVERNÁ_Mapa

Výmera: 7,8 ha

V rámci mesta sa lokalita nachádza na severozápadnom okraji centra, kde ju obklopuje mestský okruh – rýchlostná komunikácia zo západnej a severnej strany. Toto miesto funguje ako samostatný prevádzkový celok napojený dopravne z juhu z Laskomerskej ulice. Pešie prepojenia má aj na východnej a západnej strane. Na severnom okraji nadväzuje na záhradkársku osadu lokalizovanú čiastočne pod VN elektrickým vedením. Urbanistickú štruktúru tvoria vysoké bodové bytové domy na juhu, kde budú doplnené novostavbou (tiež bytový dom), severná časť pozostáva zo sekciových bytových domov (4 a 9 podlažných), ktoré členia priestor – predelený približne v strede bývalým detským domom (dnes v súkromnom vlastníctve) a doplnený prevažne jednopodlažnými objektmi vybavenosti.

Ide o typickú sídliskovú štruktúru, ktorú dotvárajú vonkajšie parkovacie plochy, športové plochy a detské ihriská. Prírodné koridory na východnej strane (vo svahu) a okolie vodného toku Bystrica/ Starohorský potok ohraničujú lokalitu. Terén lokality je rovinatý, vo výhodnej časti v sklone s pokračovaním do priľahlej obytnej štruktúry. Špecifikom lokality je pozícia medzi dvomi zelenými koridormi, jedným je vodný tok Bystrica/Starohorský potok. Z pozdĺžneho tvaru lokality vyplýva možnosť riešiť severnú a južnú časť predelenú oploteným areálom ako tematické „dvory“. Známe limity v súčasnosti predstavujú inžinierske siete, prívodný skupinový vodovod a plynová kotolňa, ochranné pásmo Letiska Sliač.

 

Participatívny proces, resp. zapojenie verejnosti realizujeme s niekoľkými cieľmi:

  • informovanie (a osveta) verejnosti a zainteresovaných aktérov o plánovaných projektoch komplexnej obnovy verejných priestranstiev vo vybraných lokalitách mesta so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru;
  • získať informácie o spektre názorov, porozumieť rôznorodosti názorov, argumentácii a zdôvodneniam, ktoré presadzujú zainteresovaní aktéri a verejnosť;
  • hľadať inovatívne riešenia;
  • dospieť k určitému konsenzu o  želateľnej budúcnosti riešeného priestoru, ktorý eliminuje strety záujmov a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny
  • ​​vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní podkladov pre projektové a investičné zámery alebo architektonickú súťaž
Časová os participatívneho procesuPodobné projekty, ktoré sme zrealizovali

Podobné projekty, ktoré sme zrealizovali

Sásová

V roku 2022 sa nám podarilo zrevitalizovať vnútroblok medzi ulicami Sitnianska – Tatranská – Strážovská. Ide o najväčší verejný priestor na území mesta s rozlohou 4,5 hektára. V areáli pribudli nové športové plochy, detské ihrisko z prírodných materiálov, exteriérová školská trieda či fitness zóna. Zároveň boli doplnené lavičky, prístrešky, stojany na bicykle, nádoby na odpad, ale aj verejné osvetlenie či zeleň. Celkovo bolo zrekonštruovaných viac ako štyritisíc štvorcových metrov chodníkov a spevnených plôch, vrátane vstupov do bytových domov a  schodísk. Dominantou lokality sa stala novovybudovaná pochôdzna fontána s farebným osvetlením.

Fončorda

Komplexnú revitalizáciu má za sebou aj vnútroblok s rozlohou 14 000 metrov štvorcových medzi Tulskou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím. Súčasťou plochy sú nové prvky na športovanie pre deti všetkých vekových kategórií, obnovené chodníky, malý amfiteáter, lavičky, stôl s lavicami, smetné koše, stojany na bicykle, kolotoč, hojdačka a pod. Pribudla tu tiež pitná fontánka, komunitná záhrada, prvky tienenia, retenčná nádrž či nová zeleň.

Práve po vzore zrealizovaných projektov v Sásovej a na Fončorde mesto intenzívne pracuje aj na rozbehnutí procesov revitalizácie siedmich vytypovaných lokalít v rámci Zelených sídlisk, ktoré sú jedným z najväčších zelených projektov v histórii Banskej Bystrice.