Zelené sídliská

Severná

Výstupy finálnej správy

Záverečná etapa je venovaná spracovaniu a formulácii výstupov z verejných stretnutí, ktoré sa majú stať podkladom pre spracovanie overovacích štúdií. Tieto overovacie štúdie budú následne slúžiť ako podklad pre výber projektanta alebo ako podklad pre spracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž.

SEVERNÁ_Lokalitný program

SEVERNÁ_Mapa

Výmera: 7,8 ha

V rámci mesta sa lokalita nachádza na severozápadnom okraji centra, kde ju obklopuje mestský okruh – rýchlostná komunikácia zo západnej a severnej strany. Toto miesto funguje ako samostatný prevádzkový celok napojený dopravne z juhu z Laskomerskej ulice. Pešie prepojenia má aj na východnej a západnej strane. Na severnom okraji nadväzuje na záhradkársku osadu lokalizovanú čiastočne pod VN elektrickým vedením. Urbanistickú štruktúru tvoria vysoké bodové bytové domy na juhu, kde budú doplnené novostavbou (tiež bytový dom), severná časť pozostáva zo sekciových bytových domov (4 a 9 podlažných), ktoré členia priestor – predelený približne v strede bývalým detským domom (dnes v súkromnom vlastníctve) a doplnený prevažne jednopodlažnými objektmi vybavenosti.

Ide o typickú sídliskovú štruktúru, ktorú dotvárajú vonkajšie parkovacie plochy, športové plochy a detské ihriská. Prírodné koridory na východnej strane (vo svahu) a okolie vodného toku Bystrica/ Starohorský potok ohraničujú lokalitu. Terén lokality je rovinatý, vo výhodnej časti v sklone s pokračovaním do priľahlej obytnej štruktúry. Špecifikom lokality je pozícia medzi dvomi zelenými koridormi, jedným je vodný tok Bystrica/Starohorský potok. Z pozdĺžneho tvaru lokality vyplýva možnosť riešiť severnú a južnú časť predelenú oploteným areálom ako tematické „dvory“. Známe limity v súčasnosti predstavujú inžinierske siete, prívodný skupinový vodovod a plynová kotolňa, ochranné pásmo Letiska Sliač.

 

Participatívny proces, resp. zapojenie verejnosti realizujeme s niekoľkými cieľmi:

  • informovanie (a osveta) verejnosti a zainteresovaných aktérov o plánovaných projektoch komplexnej obnovy verejných priestranstiev vo vybraných lokalitách mesta so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru;
  • získať informácie o spektre názorov, porozumieť rôznorodosti názorov, argumentácii a zdôvodneniam, ktoré presadzujú zainteresovaní aktéri a verejnosť;
  • hľadať inovatívne riešenia;
  • dospieť k určitému konsenzu o  želateľnej budúcnosti riešeného priestoru, ktorý eliminuje strety záujmov a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny
  • ​​vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní podkladov pre projektové a investičné zámery alebo architektonickú súťaž
Časová os participatívneho procesu

Podobné projekty, na ktorých pracujeme

Pozrite si, ako bude vyzerať vnútroblok medzi ulicami Sitnianska – Tatranská – Strážovská, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii, ako aj projekt revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici.