Zelené sídliská

Magurská – Krivánska – Jelšový hájik

Výstupy z finálnej správy

Záverečná etapa je venovaná spracovaniu a formulácii výstupov z verejných stretnutí, ktoré sa majú stať podkladom pre spracovanie overovacích štúdií. Tieto overovacie štúdie budú následne slúžiť ako podklad pre výber projektanta alebo ako podklad pre spracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž.

MAGURSKÁ – KRIVÁNSKA – JELŠOVÝ HÁJIK_Lokalitný program

MAGURSKÁ – KRIVÁNSKA – JELŠOVÝ HÁJIK_Mapa

Výmera: 11,8 ha

Jelšový hájik je ojedinelým príkladom prírode blízkej plochy zelene, ktorú tvorí pozostatok prírodného porastu doliny Rudlovského potoka (pôvodne

potoka Jelšovie). Výstavbou sídliska došlo k postupnej devastácii a likvidácii brehových porastov, a tiež k prekrytiu veľkej časti potoka. Z botanického i krajinárskeho hľadiska patrí Jelšový hájik medzi najcennejšie zelené lokality vnútromestského prostredia.  V prírodnom lesnom spoločenstve boli vykonané parkové úpravy – vybudované chodníky, odpočívadlá, v dolnej časti parku aj fontána, dnes už nefunkčná.

Najdôležitejšou úlohou je zachovať, prípadne zvýšiť prietok vody v potoku, aby nedošlo k postupnému vysychaniu tejto vzácnej lokality. V území je potrebné vykonať podrobný dendrologický prieskum s návrhmi ošetrenia drevín arboristom. Cieľom je zachovať prírodný charakter priestoru. Pôjde hlavne o obnovu zničených povrchov chodníkov, výmenu mobiliáru, opravu, prípadne doplnenie osvetlenia. Prichádza do úvahy aj obnova vodného prvku v južnej časti hájika. Zaujímavým oživením by mohlo byť doplnenie prírodného interaktívneho chodníka s témou podľa výberu obyvateľov.

Špecifikom lokality je významná parková zložka vrátane vodného toku Rudlovský potok, rozsah lokality, v ktorej sa ukazuje ako vhodné riešiť jednotlivé časti ako tematické „dvory“. Špecifický je tiež sklon terénu. Známe limity v súčasnosti predstavujú inžinierske siete a plynové kotolne, ochranné pásmo Letiska Sliač.

Participatívny proces, resp. zapojenie verejnosti realizujeme s niekoľkými cieľmi:

  • informovanie (a osveta) verejnosti a zainteresovaných aktérov o plánovaných projektoch komplexnej obnovy verejných priestranstiev vo vybraných lokalitách mesta so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru;
  • získať informácie o spektre názorov, porozumieť rôznorodosti názorov, argumentácii a zdôvodneniam, ktoré presadzujú zainteresovaní aktéri a verejnosť;
  • hľadať inovatívne riešenia;
  • dospieť k určitému konsenzu o  želateľnej budúcnosti riešeného priestoru, ktorý eliminuje strety záujmov a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny
  • ​​vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní podkladov pre projektové a investičné zámery alebo architektonickú súťaž
Časová os participatívneho procesu

Podobné projekty, na ktorých pracujeme

Pozrite si, ako bude vyzerať vnútroblok medzi ulicami Sitnianska – Tatranská – Strážovská, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii, ako aj projekt revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici.