Zelené sídliská

Magurská – Krivánska – Jelšový hájik

Predstavenie urbanisticko-krajinárskej štúdie

Po takmer rok trvajúcom participatívnom procese, do ktorého boli aktívne zapojení  obyvatelia prostredníctvom opakovaných verejných stretnutí a dotazníkových prieskumov, vyhlásilo mesto Banská Bystrica verejnú súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú revitalizáciu lokality Magurská – Krivánska – Jelšový hájik. Víťazný architektonický ateliér mal za úlohu, na základe prezentovaných požiadaviek verejnosti, pripraviť urbanisticko-krajinársku štúdiu. Verejnosti bola predstavená 16. marca 2023 o 17:00 h. v priestoroch Základnej školy Pieninská.

Urbanisticko-krajinárska štúdia_Magurská-Krivánska-Jelšový hájik

Cieľom projektu Zelené sídliská je komplexná obnova siedmich vytypovaných verejných priestorov na území mesta Banská Bystrica s celkovou rozlohou viac ako 50 hektárov. Hlavnou prioritou je revitalizácia zelene, budovanie oddychových zón, detských ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie. Súčasťou projektu má byť obnova chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a v súvislosti so zmenou klímy a nedostatkom zrážok tiež aplikácia potrebných vodozádržných opatrení.

Výstupy z finálnej správy

Záverečná etapa je venovaná spracovaniu a formulácii výstupov z verejných stretnutí, ktoré sa majú stať podkladom pre spracovanie overovacích štúdií. Tie budú následne slúžiť ako podklad pre výber projektanta alebo ako podklad pre spracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž.

MAGURSKÁ – KRIVÁNSKA – JELŠOVÝ HÁJIK_Lokalitný program

MAGURSKÁ – KRIVÁNSKA – JELŠOVÝ HÁJIK_Mapa

Výmera: 11,8 ha

Jelšový hájik je ojedinelým príkladom prírode blízkej plochy zelene, ktorú tvorí pozostatok prírodného porastu doliny Rudlovského potoka (pôvodne

potoka Jelšovie). Výstavbou sídliska došlo k postupnej devastácii a likvidácii brehových porastov, a tiež k prekrytiu veľkej časti potoka. Z botanického i krajinárskeho hľadiska patrí Jelšový hájik medzi najcennejšie zelené lokality vnútromestského prostredia.  V prírodnom lesnom spoločenstve boli vykonané parkové úpravy – vybudované chodníky, odpočívadlá, v dolnej časti parku aj fontána, dnes už nefunkčná.

Najdôležitejšou úlohou je zachovať, prípadne zvýšiť prietok vody v potoku, aby nedošlo k postupnému vysychaniu tejto vzácnej lokality. V území je potrebné vykonať podrobný dendrologický prieskum s návrhmi ošetrenia drevín arboristom. Cieľom je zachovať prírodný charakter priestoru. Pôjde hlavne o obnovu zničených povrchov chodníkov, výmenu mobiliáru, opravu, prípadne doplnenie osvetlenia. Prichádza do úvahy aj obnova vodného prvku v južnej časti hájika. Zaujímavým oživením by mohlo byť doplnenie prírodného interaktívneho chodníka s témou podľa výberu obyvateľov.

Špecifikom lokality je významná parková zložka vrátane vodného toku Rudlovský potok, rozsah lokality, v ktorej sa ukazuje ako vhodné riešiť jednotlivé časti ako tematické „dvory“. Špecifický je tiež sklon terénu. Známe limity v súčasnosti predstavujú inžinierske siete a plynové kotolne, ochranné pásmo Letiska Sliač.

Participatívny proces, resp. zapojenie verejnosti realizujeme s niekoľkými cieľmi:

  • informovanie (a osveta) verejnosti a zainteresovaných aktérov o plánovaných projektoch komplexnej obnovy verejných priestranstiev vo vybraných lokalitách mesta so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru;
  • získať informácie o spektre názorov, porozumieť rôznorodosti názorov, argumentácii a zdôvodneniam, ktoré presadzujú zainteresovaní aktéri a verejnosť;
  • hľadať inovatívne riešenia;
  • dospieť k určitému konsenzu o  želateľnej budúcnosti riešeného priestoru, ktorý eliminuje strety záujmov a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny
  • ​​vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní podkladov pre projektové a investičné zámery alebo architektonickú súťaž
Časová os participatívneho procesu

Podobné projekty, ktoré sme zrealizovali

Sásová

V roku 2022 sa nám podarilo zrevitalizovať vnútroblok medzi ulicami Sitnianska – Tatranská – Strážovská. Ide o najväčší verejný priestor na území mesta s rozlohou 4,5 hektára. V areáli pribudli nové športové plochy, detské ihrisko z prírodných materiálov, exteriérová školská trieda či fitness zóna. Zároveň boli doplnené lavičky, prístrešky, stojany na bicykle, nádoby na odpad, ale aj verejné osvetlenie či zeleň. Celkovo bolo zrekonštruovaných viac ako štyritisíc štvorcových metrov chodníkov a spevnených plôch, vrátane vstupov do bytových domov a  schodísk. Dominantou lokality sa stala novovybudovaná pochôdzna fontána s farebným osvetlením.

Fončorda

Komplexnú revitalizáciu má za sebou aj vnútroblok s rozlohou 14 000 metrov štvorcových medzi Tulskou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím. Súčasťou plochy sú nové prvky na športovanie pre deti všetkých vekových kategórií, obnovené chodníky, malý amfiteáter, lavičky, stôl s lavicami, smetné koše, stojany na bicykle, kolotoč, hojdačka a pod. Pribudla tu tiež pitná fontánka, komunitná záhrada, prvky tienenia, retenčná nádrž či nová zeleň.

Práve po vzore zrealizovaných projektov v Sásovej a na Fončorde mesto intenzívne pracuje aj na rozbehnutí procesov revitalizácie siedmich vytypovaných lokalít v rámci Zelených sídlisk, ktoré sú jedným z najväčších zelených projektov v histórii Banskej Bystrice.