Odbor informatizácie a digitalizácie

Oddelenie podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií

 • vypracúva návrhy koncepcie rozvoja informačných systémov (ďalej len IS)
 • spracúva podnety odborných útvarov na rozvoj IS
 • vypracúva konkrétne návrhy na rozvoj IS s cieľom poskytnutia kvalitnejších  služieb
 • zabezpečuje preberanie a implementáciu projektov aplikačného  programového vybavenia vrátane testovania
 • zabezpečuje vstupné školenia pre používanie IS a aplikácií
 • koordinuje školenia dodávateľov IS
 • zabezpečuje bezpečnú a bezporuchovú prevádzku IS v zmysle servisných zmlúv dodávateľov IS
 • zabezpečuje metodickú podporu na efektívne využívanie IS
 • zabezpečuje systémovú administráciu a údržbu dát v informačných systémoch,
 • zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií,
 • poskytuje odbornú a koordinačnú pomoc pri technicky náročných úlohách organizačných útvarov Mesta.

Oznamy