Oddelenia

Oddelenie podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií

 • vypracúva návrhy koncepcie rozvoja informačných systémov (ďalej len IS)
 • spracúva podnety odborných útvarov na rozvoj IS
 • vypracúva konkrétne návrhy na rozvoj IS s cieľom poskytnutia kvalitnejších služieb
 • zabezpečuje preberanie a implementáciu projektov aplikačného programového vybavenia vrátane testovania
 • zabezpečuje vstupné školenia pre používanie IS a aplikácií
 • koordinuje školenia dodávateľov IS
 • zabezpečuje bezpečnú a bezporuchovú prevádzku IS v zmysle servisných zmlúv dodávateľov IS
 • zabezpečuje metodickú podporu na efektívne využívanie IS
 • zabezpečuje systémovú administráciu a údržbu dát v informačných systémoch,
 • zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií,
 • poskytuje odbornú a koordinačnú pomoc pri technicky náročných úlohách organizačných útvarov Mesta
 • na úseku systémových aplikácií zabezpečuje správu a rozvoj integrovaného informačného systému, geografického IS, webovej stránky mesta a intranetu,
 • zabezpečuje tvorbu a spravovanie digitálnej technickej mapy mesta,
 • zabezpečuje prevádzku, aktualizáciu a rozvoj GIS portálu mesta,
 • je správcom digitálnych mapových podkladov mesta a zabezpečuje ich pravidelnú aktualizáciu,
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi na úseku evidencie nehnuteľností a mapových podkladov, ako aj geodetických a kartografických diel,

Oznamy oddelenia

Ďalšie oznamy oddelenia

Agendy