Úrad

Tlačivá a žiadosti

Turistické informačné centrum

Stavebný úrad

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže

Oddelenie životného prostredia

Oddelenie územného plánovania

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Oddelenie technicko-prevádzkové

Oddelenie športu

Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie

Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev

Oddelenie obchodu a služieb

Oddelenie kultúry

Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Oddelenie dopravných stavieb

Oddelenie daní a poplatkov

Oddelenie cestovného ruchu

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu