Ekonomický odbor

Oddelenie účtovnej evidencie

Na úseku finančných vzťahov:

 • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk, bankové dispozície a prevody finančných prostriedkov vykonáva kontrolu bankových, účtovných a pokladničných dokladov,
 • zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy v oblasti podielových daní a vo finančnej oblasti,
 • zodpovedá za vykonávanie dispozícií s fondmi, zriadenými mestom,
 •  zodpovedá za zabezpečenie pokladničných operácií (príjem a výdaj hotovosti),
 • vykonáva vyplácanie cestovných náhrad v zmysle zákona,
 • zodpovedá za výber finančných prostriedkov z peňažného ústavu pre dennú potrebu pokladne,
 • zabezpečuje vyplácanie záloh, mesačných výplat, odmien, platobných poukazov, preddavkov na cestovné účty a vykonáva ich vyúčtovanie,
 •  zodpovedá za zabezpečenie funkcie hlavnej pokladne pre vedľajšie pokladne, vykonáva výplatu hotovosti, odvod hotovosti do finančných organizácií a dotáciu vedľajších pokladní,
 • zodpovedá za zabezpečenie nákupu a predaja stravných lístkov,
 • vedie pokladničnú knihu o vykonaných pokladničných operáciách, denne ju uzatvára a vyhotovuje pokladničnú správu pre úsek účtovnej evidencie,
 • vedie evidenciu dodávateľských faktúr, vystavuje odberateľské faktúry na základe podkladov odborných úsekov okrem vystavovania odberateľských faktúr za úsek evidencie a správy majetku,
 • sleduje zákonné normy, vypracováva interné smernice,
 • vedie pracovnú agendu výborov a občianskych rád zriadených v častiach mesta a vyhotovuje podklady k čerpaniu v rozpočte schválených finančných prostriedkov,
 • zabezpečuje výkon predbežnej finančnej kontroly v pôsobnosti oddelenia.

Na úseku účtovníctva:

 • vedie účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov, zostavuje účtovné výkazy mesta, individuálnu účtovnú uzávierku a konsolidovanú účtovnú uzávierku mesta,
 • vedie účtovnú evidenciu o majetkových účastiach mesta a ostatných cenných papieroch.
 • vedie účtovnú evidenciu majetku v správe mesta,
 • usmerňuje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v oblasti vedenia účtovníctva, vykonáva sumarizáciu výkazov, overenie ich správnosti,
 • pripravuje podklady k spracovaniu záverečného účtu mesta,
 • zabezpečuje spoluprácu s orgánmi ústrednej štátnej správy v oblasti účtovnej evidencie,
 • sleduje zákonné normy, vypracováva interné smernice v oblasti účtovníctva.

Oznamy