Ekonomický odbor

Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz

Vybrané činnosti oddelenia na úseku rozpočtovníctva:

 • zostavuje rozpočet Mesta vrátane rozpočtu rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie,
 • spracováva rozpočtové opatrenia vrátane rozpočtových opatrení rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie,
 • monitoruje plnenie rozpočtu a zostavuje Monitorovaciu správu programového rozpočtu za I. polrok,
 • zodpovedá za finančné usporiadanie hospodárenia Mesta a navrhuje spôsob rozdelenia prebytku, resp. vyrovnanie schodku hospodárenia,
 • zostavuje Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta,
 • zodpovedá za sumarizáciu finančných výkazov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie Mesta,
 • sleduje tvorbu a použitie peňažných fondov.

Vybrané činnosti oddelenia na úseku analytických činností:

 • vypracováva výstupy za účelom vyhodnotenia a kontroly finančného hospodárenia rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie,
 • vypracováva výstupy za účelom vyhodnotenia a kontroly finančného hospodárenia obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta,
 • vypracováva prognózy hospodárenia Mesta,
 • vypracováva Výročnú správu Mesta,
 • zabezpečuje financovanie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie Mesta,
 • vypracováva návrh na prijatie úveru, zabezpečuje čerpanie a splácanie prijatých úverov,
 • sleduje zadlženosť Mesta.

Oznamy