Ekonomický odbor

Oddelenie ekonomiky školstva

 • vypracováva návrhy rozpočtu pre materské školy,  školské zariadenia a neštátne školské zariadenia, vypracováva merateľné ukazovatele, sleduje vývoj a plnenie merateľných ukazovateľov, sleduje vývoj a čerpanie rozpočtu a navrhuje jeho zmeny,
 • vypracováva návrh rozpočtu, jeho podrobné členenie a jeho zmeny pre základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • sumarizuje podklady zo škôl, školských zariadení bez právnej subjektivity a neštátnych školských zariadení,
 • vykonáva rozpočtové presuny medzi jednotlivými základnými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • spracováva rozpis finančných prostriedkov súkromným a cirkevným školám, súkromným a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitého predpisu,
 • zabezpečuje spracovanie a evidenciu nájomných, darovacích a dodávateľsko-odberateľských zmlúv, objednávok,
 • vypracováva podklady pre spravovanie účtov mesta zriadených pre školstvo,
 • pripravuje a vypracováva podklady pre programový rozpočet mesta,
 • poskytuje súčinnosť v oblasti ekonomiky pre PS-SUR,
 • sumarizuje účtovné výkazy a ekonomické štatistické výkazy za školy a školské zariadenia okrem tých, ktoré zabezpečuje PS-SUR,
 • zodpovedá za sumarizáciu štatistických výkazov pre Regionálny úrad školskej správy za školstvo za ekonomické ukazovatele,
 • zodpovedá za komunikáciu a štatistické výkazy v styku s organizáciami štátnej správy,
 • v oblasti účtovníctva a rozpočtu poskytuje metodickú podporu materským školám, základným školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica,
 • podieľa sa na tvorbe koncepčných, metodických a analytických materiálov školstva,
 • vypracováva návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica v súčinnosti s PS SUR,
 • poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku zriaďovateľom neštátnych škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Bystrica v súlade s ustanoveniami Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • kontroluje náležitosti žiadostí o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v zmysle platnej legislatívy na určenie výšky finančných prostriedkov na žiaka na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na  území mesta Banská Bystrica,
 • poskytuje súčinnosť pre PS-SUR pri návrhu výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a centra voľného času formou VZN,
 • podieľa sa na príprave, tvorbe a realizácii strategických dokumentov, programov a projektov v súčinnosti s inými útvarmi mesta Banská Bystrica,
 • zabezpečuje podklady na prípravu a realizáciu verejného obstarávania,
 • zodpovedá za kontrolu hospodárenia a efektívneho využívania finančných prostriedkov a správu hmotného a nehmotného majetku v materských školách a školských zariadeniach.

Oznamy